Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Dundagas veselības centrs»

 

Kontakti

Adrese: Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Valdes priekšsēdētāja Agita Vagenmeistere 63232303 vspc@dundaga.lv
Dežūrējošo medicīnas māsu kabinets  

63232305

27833079

 

Reģistrācijas numurs.: 51203036041

SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas.

SIA «Dundagas veselības centrs» kabinetu un speciālistu pieņemšanas laiki

Kabinets

P.

O.

T.

C.

Pk.

Dienas stacionārs

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

9.00 –13.00

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

Rentgena kabinets

9.00 – 15.00

9.00 – 16.30

9.00 – 15.00

Fizikālās terapijas kabinets

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

12.00 16.00

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

Ultrasonoskopija

 

8.30 – 12.30

 

 

8.30 – 12.30

Valdes priekšsēdētājs

 

 

13.00 – 16.00

 

9.00 – 12.00

Sociālā aprūpētāja

 

9.00 – 11.00

 

13.00 – 15.00

 

Ārsts - internists

9.00 – 12.00

 

13.00 – 15.00

 

 

Ilgstoši sociālā aprūpe

Katru dienu 00.00 – 24.00

Par baleneoterapiju jeb zemūdens masāžu un teipu uzlikšanu sazināties pa tālruni 29391899.

SIA «Dundagas veselības centrs» ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem nr. 60 «Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām» un noteikumu grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri. Pacientam ar funkcionāliem traucējumiem sazināties pirms kabineta apmeklējuma pa tālr.  63232305, lai saņemtu precīzu informāciju.

SIA «Dundagas veselības centrs» 2. stāvā darbojas E. Gulbja laboratorija.
Darba laiki: pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00.

 

 

Veselības aprūpe

 

SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas.

SIA «Dundagas veselības centrs» veselības aprūpē piedāvā medicīniskos pakalpojumus: dienas stacionārs (ar naktsmītni) ar 8 gultu vietas, rentgenoloģiskā kabineta pakalpojumi, ultrasonogrāfija, fizikālās terapijas procedūras, zemūdens masāža un veselības mājas aprūpi.

Veselības aprūpes mērķis

Nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi, atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim.

Veselības aprūpes uzdevumi 

·     Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju, pieejamību, kvalitāti un drošumu.

·     Informēt pacientus par viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī par veidiem, kā īstenot savas vajadzības esošajā veselības aprūpes sistēmā.

·     Informēt veselības aprūpes personālu pacientu tiesību un pienākumu, likumiskajos un komunikācijas jautājumos.

·     Veicināt kvalitatīvu un pozitīvu komunikāciju un sadarbību starp visiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem.

·     Veidot produktīvu sadarbību ar veselības nozares institūcijām gan valstiskā, gan arī starptautiskā līmenī.

·     Nodrošināt godīgu un efektīvu sūdzību apstrādes sistēmu, rūpējoties gan par individuālu guvumu sūdzības iesniedzējam, gan arī atgriezenisko saiti pakalpojumu nodrošinātājiem.

·     Veicināt tādas Latvijas sabiedrības attieksmes veidošanos, kurā veselība un pacientu tiesību ievērošana ir īpaša vērtība.

·     Sekmēt tādas veselības aprūpes sistēmas attīstību, kas ievēro un apmierina ikviena Latvijas iedzīvotāja kā pacienta vajadzības.

Veselības aprūpe mājās

Mērķis: sniegt pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās, ja viņam ir nepieciešama regulāra (pastāvīga ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.

Pakalpojumu sniedz vecākā medicīnas māsa Anita Lavrenova

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Par pakalpojuma saņemšanu interesēties  pa tālr. Nr. 29391899

Sociālie aprūpes pakalpojumi

·       Ilgstoši sociālā aprūpe  tiek uzņemti pensijas vecuma personām un I, II grupas invalīdiem, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ir nepieciešama medicīnas darbinieku uzraudzība. Ilgstoši sociālā aprūpē ir paredzētas 16 gultu vietas.

·       Īslaicīgo uzturēšanās pakalpojumu — cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 2 gultu vietas.

Ilgstoši sociālā aprūpe

Pakalpojumu mērķis

·       Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.

·       Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

·       Sociālās aprūpes  nodaļas  uzdevumi ir:

·       nodrošināt  centrā dzīvojošām  personām kvalitatīvu  sociālo aprūpi un sadzīves apstākļus, atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim;

·       īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;

·        īsteno  valsts politiku ilgstošas sociālās  aprūpes un sociālās  rehabilitācijas  jomā  attiecībā uz pilngadīgām personām ar   1. un 2. grupas invalīditāti,

·       nodrošina sociālo  aprūpi, lai apmierinātu  viņu pamatvajadzības;

·        nodrošina šo personu  sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu    viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

·        centra administrācija  veic privāttiesiskus darījumus , kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai.

Katram centra iemītniekam tiek izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāns. Sociālā darba speciālisti novērtē katra iemītnieka spējas pašam rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības.

  Centrs īsteno Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos  noteiktos uzdevumus . Darbs organizēts uz to, lai veiktu pasākumus, ko prasa LR MK 3. jūnija 2003. gadā  noteikumi Nr.291 un citi  normatīvie akti.

Uzņemšanas noteikumi

Persona, iestājoties ilgstoši sociālā, iesniedz šādus dokumentus:

·       iesniegums (problēmas apraksts un vēlamais risinājums);

·       ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);

·       invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

·       Sociālā dienesta lēmums (vientuļajām personām) par sociā pakalpojuma nepieciešamību;

·       citi dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

            Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums» un Ministru kabineta Noteikumi nr. 946 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība».


 

Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojums

Pakalpojuma pirmsākumi

Īslaicīgā uzturēšanās pakalpojumu nodrošināts atbilstoši Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai 2007.–2013.gadam līdzfinansēta projekta nr. LLIV-322 «My Response» pilotēšanā un tiek nodrošināts vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma.

Pakalpojuma funkcijas un uzdevums

Īslaicīgās uzturēšanas pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālistu palīdzību sociālo problēmu risināšanā.

Pakalpojumu saņem:

  • balstoties uz klienta iesniegumu,
  • ģimenes ārsta izziņu, kas apliecina garīga rakstura traucējumu esamību ( garīga rakstura traucējumi noteikti pēc starptautiskajā diagnožu klasifikatorā uzskaitītām diagnozēm).

 

Īslaicīgās uzturēšanas pakalpojumu vienam klientam ar garīga rakstura traucējumiem var nodrošināts ne vairāk kā 30 dienas vienā kalendārajā gadā.

Klientam pienākums ir savlaicīgi informēt par sev vēlamo pakalpojuma saņemšanas periodu, pārliecinoties par pakalpojuma pieejamību.

Īslaicīgās uzturēšanas pakalpojums ietver:

  • izmitināšanas pakalpojumu;
  • aprūpes pakalpojumu (nepieciešamības gadījumā);
  • brīvā laika pavadīšanu;
  • dināšanu (brokastis).

           

 


 

Pakalpojumi

 

Dienas stacionāra izmaksas (par katru dienu) — pacientu nodeva

7,11 €

Pacientu naktsmītne no plkst. 18.00 līdz 9.00

3,80 €

Saimnieciskie pakalpojumi

 

Brokastis

0,85 €

Pusdienas

2,00 €

Launags

0,40 €

Vakariņas

1,00 €

Kopēšana (viena lapa no vienas puses)

0,15 €

Kopēšana (viena lapa no abām pusēm)

0,20 €

Izziņa (arhīva, medicīniskā)

1,00 €

 

 

Dienas stacionārs ar viesnīcas pakalpojumiem

 

Ārsta pakalpojumi ārpus darba laika

 

— apskate un nepieciešamās manipulācijas

7,11 €

Brūču apdare: 

 

Mazas brūces (līdz 5 cm)

4,00 €

Lielas brūces apdare (no 5–10 cm)

6,40 €

Brūču apdare: (ar pacienta materiāliem)

1,00 €

Injekcijas (cenās iekļautas sistēmas, šļirces, bet ne medikamenti)

 

infūzijas vēnā (sistēma)

5,00 €

injekcijas vēnā

2,60 €

injekcija zemādā

0,80 €

injekcija muskulī

1,50 €

alkohola plosta vai akūtas alkohola intoksikācijas kupēšana (1 diennaktī)

27,00 €

Glikozes (cukura) noteikšana asinīs ar glikometru

0,80 €

Ausu (sēra korķu) skalošana

4,00 €

Asinsspiediena mērīšana

0,75 €

Ērču izņemšana (1 ērce)

1,00 €

Morga izmantošana diennaktī

3,00 €

Uroloģiskās manipulācijas:

 

Urīnpūšļa kateterizācija, izmantojot uzņēmuma vienreizējo katetri

5,50€

Urīnpūšļa skalošana, ja ielikts pastāvīgais katetrs

4,00€

Fizikālās terapijas procedūras

 

Elektroforēze

2,85 €

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS)

2,85 €

Darsonvalizācija

2,85 €

Ultraīsviļņu terapija

2,15 €

Centimetru viļņu terapija

2,15 €

Ultraskaņas terapija

2,85 €

Aerosolterapija

2,15 €

Ultravioletā apstarošana

2,60 €

Magnetolāzera terapija

2,60 €

Parafīna-ozokerīta aplikācijas (1 lauks)

2,60 €

Parafīna-ozokerīta aplikācijas (2 lauki)

4,30 €

Kvarcs — KUF

1,75 €

Kinezioloģijas teipu uzlikšana

 

Kinezioloģiskā teipošana 10 min

2,15 €

Kinezioloģiskā teipošana 20 min

2,85 €

Kinezioloģiskā teipošana 30 min

3,60 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (5 cm × 5 m)

0,15 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (7,5 cm × 5 m)

0,15 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (2,5 cm × 5 m)

0,10 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (1,0 cm × 5 m)

0,10 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 10 cm

0,30 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 50 cm

1,45 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 1 m

2,85 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 1,50 m

4,30 €

par teipinga lentas izmantošanu – 2 m

5,70 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 5 m

11,60 €

Piemaksa par cross–tape plāksteri

0,15 €

 

 

Rentgenizmeklējumi un rentgenogrammas

 

 

 

Plaušu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Galvaskausa uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Deguna blakus dobumi ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Deguna kaula uzņēmums ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Apakšžokļa leņķa sānu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Zoba rentgenogramma par katru uzņēmumu

6,00 €

Krūšu kurvja kaulu vai tā daļu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Ekstremitātes un to daļu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Vēdera vispārējais uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Iegurņa vispārējais uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Ekstremitātes un to daļu uzņēmumi ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Plecu joslas uzņēmums ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Pirksti, plauksta ar radiologa slēdzienu

7,00 €

Mugurkaula daļas uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Kakla skriemeļi ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Krūšu, jostas astes kaula uzņēmums ar radiologa slēdzienu

9,00 €

Attēlu ierakstīšana (Disks)

0.80 €

Ilgstoši sociālā aprūpe

 

Dienas izmaksa vientuļām personām

 

Gulošiem, kam nepieciešama īpaša kopšana, uzraudzība, autiņbiksītes

23,13 €

Pacientiem ar daļēju uzraudzību, pašaprūpi veic patstāvīgi (bez autiņbiksītēm)

21,93 €

Dienas izmaksa personām, kuras nav vientuļas (ir apgādnieki)

14,50 €

Papildizmaksa par:

 

Personīgo apģērbu mazgāšanu (kg)

1,70 €

Medikamentus, higiēnas preces, piederumus un autiņbiksītes gādā pacients

 

Īslaicīgās uzturēšanas pakalpojuma izmaksas (iekļautas brokastis)

13,45 €

 

 

Vēsture

2001. gadā Dundagas pagastā izveidoja Dundagas pagasta padomes Veselības un sociālās palīdzības centru. Kopš 2010. gada tas ir pārveidots par SIA «Dundagas veselības centrs», kas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas. Centrs atrodas Dundagas centrā, Pils ielā 6, un ēkā ir izvietoti arī ģimenes ārstu kabineti.

SIA «Dundagas veselības centrs» izvietots divstāvu mājā Dundagas centrā, kas celta kā viesnīca 1932. gadā.