Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Dundagas veselības centrs»

 

 

Kontakti

Reģistrācijas numurs: 51203036041.

Adrese: Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

E-pasts: vspc@dundaga.lv

Valdes locekle, sociālā darbiniece Aelita Brande 27816689
Sociālā aprūpētāja Daina Freiberga

63232305

Ilgstošā sociālā aprūpe

Dežurējošā personāla kabinets

 

63232305

27833079

Grāmatvede

Agita Vagenmeistere

63232303

Bankas konts

 • a/s SEB banka LV71UNLA0050018905455 UNLALV2X


Informācija SIA «Dundagas veselības centrs» ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas  klientu tuviniekiem


Apmeklējot ilgstoši sociālās aprūpes klientus nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un derīgu COVID-19 sertifikātu vai COVID-19  negatīvu testēšanas apliecinošu dokumentu (derīgs 72 stundas).

Ciemošanās iepriekš jāsaskaņo ar dežūrpersonālu, lai saskaņotu apmeklējuma laiku un varētu nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu: tel.nr. 63232305, mob.tel. nr. 27833079.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid-19 savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 

SIA «Dundagas veselības centrs»  veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas.

SIA «Dundagas veselības centrs» kabinetu un speciālistu pieņemšanas laiki*

 

 Kabinets

P

O

T

C

P

Valdes loceklis 10–11        
Sociālais darbinieks   10–11      

Sociālais rehabilitētājs

   

12–13

   

Sociālā aprūpētāja

      10–11  

Rentgena kabinets

9–15.00

9–16.30

9–12.40

Ilgstošā sociālā aprūpe

9–16

9–16

9–16

9–16

9–16

Kase, lietvedība

9–15

9–14

9–16.30

9–14

9–13

* Speciālistu un darbinieku pieņemšanas grafikam ir informatīvs raksturs un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma

 

 

SIA «Dundagas veselības centrs» ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem nr. 60 «Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām» un noteikumu grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri. Pacientam ar funkcionāliem traucējumiem sazināties pirms kabineta apmeklējuma pa tālr.  63232305 vai 27833079, lai saņemtu precīzu informāciju.

LĪDZI JĀBŪT PASEI VAI PERSONAS APLIECĪBAI.

Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas attiecas uz personas datu drošību un stājās spēkā 25. maijā, ietekmē arī kārtību, kādi dokumenti pacientam jāņem līdzi apmeklējot kabinetus.

 

Veselības aprūpe

 

Ārstniecības iestādes kods 885000002

SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas.

SIA «Dundagas veselības centrs» veselības aprūpē piedāvā medicīniskos pakalpojumus: rentgenoloģiskā kabineta pakalpojumus, medicīniskās manipulācijas — injekcijas, brūču pārsiešanas (maksas pakalpojums pēc cenrāža)

Veselības aprūpes mērķis

Nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi, atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim.

Veselības aprūpes uzdevumi

 • Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju, pieejamību, kvalitāti un drošumu.
 • Informēt pacientus par viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī par veidiem, kā īstenot savas vajadzības esošajā veselības aprūpes sistēmā.
 • Informēt veselības aprūpes personālu pacientu tiesību un pienākumu, likumiskajos un komunikācijas jautājumos.
 • Veicināt kvalitatīvu un pozitīvu komunikāciju un sadarbību starp visiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem.
 • Veidot produktīvu sadarbību ar veselības nozares institūcijām gan valstiskā, gan arī starptautiskā līmenī.
 • Nodrošināt godīgu un efektīvu sūdzību apstrādes sistēmu, rūpējoties gan par individuālu guvumu sūdzības iesniedzējam, gan arī atgriezenisko saiti pakalpojumu nodrošinātājiem.
 • Veicināt tādas Latvijas sabiedrības attieksmes veidošanos, kurā veselība un pacientu tiesību ievērošana ir īpaša vērtība.
 • Sekmēt tādas veselības aprūpes sistēmas attīstību, kas ievēro un apmierina ikviena Latvijas iedzīvotāja kā pacienta vajadzības

 

Sociālā aprūpe

Numurs sociālo pakalpojumu reģistrā: 81.

 • Ilgstošajā sociālajā aprūpē tiek uzņemtas pensijas vecuma personas un I, II grupas invalīdi, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ir nepieciešama medicīnas darbinieku uzraudzība. Ilgstoši sociālā aprūpē ir paredzētas 20 gultu vietas.

Ilgstošā sociālā aprūpe

Pakalpojumu mērķis

 • Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.
 • Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Sociālās aprūpes nodaļas uzdevumi ir:

 • nodrošināt centrā dzīvojošām personām kvalitatīvu sociālo aprūpi un sadzīves apstākļus, atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim;
 • īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;
 • īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti,
 • nodrošina sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;
 • nodrošina šo personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • centra administrācija veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai.
 

Katram centra iemītniekam tiek izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāns. Sociālā darba speciālisti novērtē katra iemītnieka spējas pašam rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības.

Centrs īsteno Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Darbs organizēts uz to, lai veiktu pasākumus, ko prasa LR MK noteikumi nr. 338 (13.06.2017.) un citi normatīvie akti.

     

Uzņemšanas noteikumi

Personai iestājoties pansionātā un slēdzot līgumu nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • personu apliecinošs dokuments — pase vai ID karte;
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu pansionātā (tiek rakstīts uz vietas); ja persona veselības stāvokļa dēļ nespēj rakstīt, tad iesniegumu raksta apgādnieks (uzrādot pilnvaru);
 • invaliditāti apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes — veidlapa Nr.027/u (ar norādēm par akūtu infekciju un tuberkulozes neesamību, blakus diagnozēm un nozīmēto ārstēšanu) .derīgs vienu gadu
  • sociālā dienesta lēmums (vientuļajām personām) par sociālā pakalpojuma nepieciešamību;
  • citi dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums» un Ministru kabineta Noteikumi nr. 138 «Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu».

 

           

 


 

Pakalpojumu cenrādis

 

 

Saimnieciskie pakalpojumi

 

Brokastis

1,60 €

Pusdienas

3,07 €

Launags

0,50 €

Vakariņas

1,40 €

Kopēšana (viena lapa no vienas puses)

0,20 €

Kopēšana (viena lapa no abām pusēm)

0,25 €

Izziņa (arhīva, medicīniskā)

1,40 €

   

Medicīniskie pakalpojumi

 

Brūču apdare (uzņēmuma materiāli, bet ne medikamenti): 

 

Mazas brūces primāra apdare (līdz 5 cm)

5,80 €

Lielas brūces primāra apdare (virs 5 cm)

8,60 €

Brūču apdare: (ar pacienta materiāliem un medikamentiem)

3,15 €

Injekcijas (cenās iekļautas sistēmas, šļirces, bet ne medikamenti):

 

infūzijas vēnā-sistēma

6,35 €

injekcijas vēnā:

viena šļirce līdz 20ml

divas un vairākas līdz 20ml šļirces

 

3,15 €

4,00 €

Injekcijas muskulī:

viena šļirce

divas šļirces un vairāk

 

1,75 €

2,30 €

injekcija zemādā

1,15 €

Glukozes (cukura) noteikšana asinīs ar glukometru

1,15 €

Ausu (sēra korķu) skalošana

6,00 €

Asinsspiediena mērīšana

1,00 €

Ērču izņemšana

3,50 €

Urīnpūšļa skalošana, ja ielikts pastāvīgais katetrs

5,00 €

 

 

Rentgenizmeklējumi un rentgenogrammas

 

Plaušu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Galvaskausa uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Deguna blakus dobumi ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Deguna kaula uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Galvaskausa katras daļas rentgena izmeklējums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Krūšu kurvja kaulu vai tā daļu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Ekstremitātes un to daļu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Vēdera vispārējais uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Iegurņa vispārējais uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Ekstremitātes un to daļu uzņēmumi ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Plecu joslas uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Pirksti, plauksta ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Mugurkaula daļas uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Kakla skriemeļi ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Krūšu, jostas astes kaula uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

 

Ilgstošā sociālā aprūpē:

 

Dienas izmaksa

29,94 €

Dienas izmaksa bez medikamentiem, higiēnas piederumiem, transporta pakalpojumiem 

28,05 €

 

Dokumenti

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķi

Finanšu rādītāji 2017. g. – 2021. g.

Nefinanšu rādītāji 2017. g. – 2021. g.  

2

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Nodokļu maksājumi valsts budžetā 2017. gadā

Nodokļu maksājumi valsts budžetā 2018. gadā

Nodokļu maksājumi valsts budžetā 2019. gadā

Nodokļu maksājumi valsts budžetā 2020. gadā

Nodokļu maksājumi valsts budžetā 2021. gadā

3

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Saņemtais pašvaldības finansējums 2017. gadā

Saņemtais pašvaldības finansējums 2018. gadā

Saņemtais pašvaldības finansējums 2019. gadā

Saņemtais pašvaldības finansējums 2020. gadā

Saņemtais pašvaldības finansējums 2021. gadā  

4

Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi, informācija par katra valdes locekļa atalgojumu

Atalgojuma politikas principi

5

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

 

6

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats (atbilstoši normatīvo aktu prasībām).

2021. gada trim mēnešiem

7

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

2017. gads

2018. gads

2019. gads  

8

Īpašuma struktūra (t. sk. līdzdalība citās sabiedrībās)

SIA «Dundagas veselības centrs» 100% apmērā ir Dundagas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA «Dundagas veselības centrs» nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

9

Organizatoriskā struktūra

Struktūra

10

Katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summa un saņēmēji, (ja attiecināms)

 

 

-----------

11

Iepirkumi

-----------

12

Statūti

Statūti jaunā redakcijā

13

Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību

Pilnvarojuma līgums  

Pilnvarojuma līguma grozījumi

14

Informācija par valdes locekļiem

 

 

15

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Stratēģija  

16

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

1. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (89.90)

2.  cita veida sociālās aprūpes  pakalpojums ar izmitināšanu (87.90)

17

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem

 

18

Kapitālsabiedrības reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas publisko tīmekļvietnē informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai