Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Dundagas veselības centrs»

 

Kontakti

Reģistrācijas numurs: 51203036041.

Adrese: Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

E-pasts: vspc@dundaga.lv

Valdes priekšsēdētāja Agita Vagenmeistere 63232303
Sociālā darbiniece Aelita Brande 27816689
Sociālā aprūpētāja Daina Freiberga

63232305

Dežurējošā personāla kabinets  

 

27833079

SAKARĀ AR COVID-19 PANDĒMIJU ILGSTOŠI SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ APMEKLĒJUMI PIE KLIENTIEM IR IEROBEŽOTI

Sākot ar 2020. gada 20. maiju SIA «Dundagas veselības centrs» atsāk sniegt dienas stacionāra veselības pakalpojumus.

Par Covid-19 testa nepieciešamību pacientam pirms plānveida pakalpojumu saņemšanas, lemj ārstējošais ārsts (ģimenes ārsts).

Turpinām ievērot piesardzības pasākumus:

 • ievērojot pacientu plūsmu — pirms pakalpojuma saņemšanas sazināties ar dežurējošo personālu par pakalpojuma saņemšanas pierakstu par tālr. 63232305, 27833079;
 • nodaļā/kabinetā ienākam sejas aizsargmaskās.

 

SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas.

SIA «Dundagas veselības centrs» kabinetu un speciālistu pieņemšanas laiki

 

 Kabinets

P

O

T

C

P

Dienas stacionārs

9–13

9–13

13–17

9–13

9–13

Rentgena kabinets

9–15

9–16.30

9–12.30

Fizikālās terapijas kabinets

9–11

9–11

13–15

9–11

9–11

Veselības aprūpe mājās

13–17

13–17

8.30–12.30

13–17

13–17

Ilgstoši sociālā aprūpe

9–16

9–16

9–16

9–16

9–16

Valdes priekšsēdētāja

 9–10

 

 

 

13–14

Sociālais darbinieks

 

10–11

11–12

 

 

Sociālā aprūpētāja

11–12

 

 

13–14

 

 

Par baleneoterapiju jeb zemūdens masāžu un teipu uzlikšanu sazināties pa tālruni 29391899.

 

SIA «Dundagas veselības centrs» ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem nr. 60 «Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām» un noteikumu grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri. Pacientam ar funkcionāliem traucējumiem sazināties pirms kabineta apmeklējuma pa tālr.  63232305 vai 27833079, lai saņemtu precīzu informāciju.

LĪDZI JĀBŪT PASEI VAI PERSONAS APLIECĪBAI.

Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas attiecas uz personas datu drošību un stājās spēkā 25. maijā, ietekmē arī kārtību, kādi dokumenti pacientam jāņem līdzi apmeklējot kabinetus.

 

Veselības aprūpe

 

Ārstniecības iestādes kods 885000002

SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas.

SIA «Dundagas veselības centrs» veselības aprūpē piedāvā medicīniskos pakalpojumus: dienas stacionārs (ar naktsmītni) ar 8 gultu vietas, rentgenoloģiskā kabineta pakalpojumi, fizikālās terapijas procedūras, zemūdens masāža un veselības mājas aprūpi.

Veselības aprūpes mērķis

Nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi, atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim.

Veselības aprūpes uzdevumi

 • Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju, pieejamību, kvalitāti un drošumu.
 • Informēt pacientus par viņu tiesībām un pienākumiem, kā arī par veidiem, kā īstenot savas vajadzības esošajā veselības aprūpes sistēmā.
 • Informēt veselības aprūpes personālu pacientu tiesību un pienākumu, likumiskajos un komunikācijas jautājumos.
 • Veicināt kvalitatīvu un pozitīvu komunikāciju un sadarbību starp visiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem.
 • Veidot produktīvu sadarbību ar veselības nozares institūcijām gan valstiskā, gan arī starptautiskā līmenī.
 • Nodrošināt godīgu un efektīvu sūdzību apstrādes sistēmu, rūpējoties gan par individuālu guvumu sūdzības iesniedzējam, gan arī atgriezenisko saiti pakalpojumu nodrošinātājiem.
 • Veicināt tādas Latvijas sabiedrības attieksmes veidošanos, kurā veselība un pacientu tiesību ievērošana ir īpaša vērtība.
 • Sekmēt tādas veselības aprūpes sistēmas attīstību, kas ievēro un apmierina ikviena Latvijas iedzīvotāja kā pacienta vajadzības

Veselības aprūpe mājās

Mērķis: sniegt pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās, ja viņam ir nepieciešama regulāra (pastāvīga ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.

Pakalpojumu sniedz vecākā medicīnas māsa Anita Lavrenova

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Par pakalpojuma saņemšanu interesēties  pa tālruni 29391899

Sociālie aprūpes pakalpojumi

Numurs sociālo pakalpojumu reģistrā: 81.

 • Ilgstošajā sociālajā aprūpē tiek uzņemtas pensijas vecuma personas un I, II grupas invalīdi, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ir nepieciešama medicīnas darbinieku uzraudzība. Ilgstoši sociālā aprūpē ir paredzētas 20 gultu vietas.

Ilgstošā sociālā aprūpe

Pakalpojumu mērķis

 • Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.
 • Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Sociālās aprūpes nodaļas uzdevumi ir:

 • nodrošināt centrā dzīvojošām personām kvalitatīvu sociālo aprūpi un sadzīves apstākļus, atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim;
 • īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;
 • īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti,
 • nodrošina sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;
 • nodrošina šo personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • centra administrācija veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai.
 

Katram centra iemītniekam tiek izstrādāts individuāls sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāns. Sociālā darba speciālisti novērtē katra iemītnieka spējas pašam rūpēties par savu labklājību un veikt ikdienas dzīvē nepieciešamās darbības.

Centrs īsteno Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Darbs organizēts uz to, lai veiktu pasākumus, ko prasa LR MK noteikumi nr. 338 (13.06.2017.) un citi normatīvie akti.

     

Uzņemšanas noteikumi

Personai iestājoties pansionātā un slēdzot līgumu nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • personu apliecinošs dokuments — pase vai ID karte;
 • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu pansionātā (tiek rakstīts uz vietas); ja persona veselības stāvokļa dēļ nespēj rakstīt, tad iesniegumu raksta apgādnieks (uzrādot pilnvaru);
 • invaliditāti apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes — veidlapa Nr.027/u (ar norādēm par akūtu infekciju un tuberkulozes neesamību, blakus diagnozēm un nozīmēto ārstēšanu) .derīgs vienu gadu
  • sociālā dienesta lēmums (vientuļajām personām) par sociālā pakalpojuma nepieciešamību;
  • citi dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums» un Ministru kabineta Noteikumi nr. 138 «Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu».

 

           

 


 

Pakalpojumi

 

 

Dienas stacionāra izmaksas (par katru dienu) — pacientu nodeva

7,00 €

Pacientu naktsmītne no plkst. 18.00 līdz 9.00

4,15 €

Saimnieciskie pakalpojumi

 

Brokastis

1,10 €

Pusdienas

2,65 €

Launags

0,45 €

Vakariņas

1,20 €

Kopēšana (viena lapa no vienas puses)

0,15 €

Kopēšana (viena lapa no abām pusēm)

0,20 €

Izziņa (arhīva, medicīniskā)

1,00 €

Brūču apdare (uzņēmuma materiāli, bet ne medikamenti): 

 

Mazas brūces primāra apdare (līdz 5 cm)

4,00 €

Lielas brūces primāra apdare (virs 5 cm)

6,40 €

Brūču apdare: (ar pacienta materiāliem un medikamentiem)

2,30 €

Injekcijas (cenās iekļautas sistēmas, šļirces, bet ne medikamenti):

 

infūzijas vēnā-sistēma:

(šķīdums līdz 250ml)

(šķīdums vairāk par 250ml)

 

5,00 €

6,50 €

injekcijas vēnā:

viena šļirce līdz 20ml

divas un vairākas līdz 20ml šļirces

 

2,60 €

3,50 €

Injekcijas muskulī:

viena šļirce

divas šļirces un vairāk

 

1,65 €

2,00 €

injekcija zemādā

1,00 €

Glukozes (cukura) noteikšana asinīs ar glukometru

1,00 €

Ausu (sēra korķu) skalošana

5,00 €

Asinsspiediena mērīšana

1,00 €

Ērču izņemšana

3,50 €

Urīnpūšļa skalošana, ja ielikts pastāvīgais katetrs

4,40 €

 

 

Fizikālās terapijas procedūras

 

Elektroforēze

2,85 €

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS)

2,85 €

Darsonvalizācija

2,85 €

Ultraīsviļņu terapija

2,15 €

Centimetru viļņu terapija

2,15 €

Ultraskaņas terapija

2,85 €

Aerosolterapija

2,15 €

Ultravioletā apstarošana

2,60 €

Magnetolāzera terapija

2,60 €

Parafīna-ozokerīta aplikācijas (1 lauks)

2,60 €

Parafīna-ozokerīta aplikācijas (2 lauki)

4,30 €

Kvarcs — KUF

1,75 €

Kinezioloģijas teipu uzlikšana

 

Kinezioloģiskā teipošana 10 min

2,15 €

Kinezioloģiskā teipošana 20 min

2,85 €

Kinezioloģiskā teipošana 30 min

3,60 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (5 cm × 5 m)

0,15 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (7,5 cm × 5 m)

0,15 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (2,5 cm × 5 m)

0,10 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – (1,0 cm × 5 m)

0,10 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 10 cm

0,30 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 50 cm

1,45 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 1 m

2,85 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 1,50 m

4,30 €

par teipinga lentas izmantošanu – 2 m

5,70 €

Piemaksa par teipinga lentas izmantošanu – 5 m

11,60 €

Piemaksa par cross–tape plāksteri

0,15 €

 

 

Rentgenizmeklējumi un rentgenogrammas

 

Plaušu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Galvaskausa uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Deguna blakus dobumi ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Deguna kaula uzņēmums ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Apakšžokļa leņķa sānu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Zoba rentgenogramma par katru uzņēmumu

6,00 €

Krūšu kurvja kaulu vai tā daļu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Ekstremitātes un to daļu uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Vēdera vispārējais uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Iegurņa vispārējais uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Ekstremitātes un to daļu uzņēmumi ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Plecu joslas uzņēmums ar radiologa slēdzienu

8,00 €

Pirksti, plauksta ar radiologa slēdzienu

7,00 €

Mugurkaula daļas uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Kakla skriemeļi ar radiologa slēdzienu

10,00 €

Krūšu, jostas astes kaula uzņēmums ar radiologa slēdzienu

10,00 €

 

Ilgstoši sociālā aprūpē:

 

Dienas izmaksa

 

2. līmeņa aprūpe

 25,72€

3. līmeņa aprūpe

 27,61€

4. līmeņa aprūpe

28,73€

Dienas izmaksa personām, kuras nav vientuļas (ir apgādnieki)

18,00 €

 Medikamentus, higiēnas preces un piederumus un autiņbiksītes, transporta izdevumus sedz  pacients vai tā apgādnieks

 

 

Vēsture

2001. gadā Dundagas pagastā izveidoja Dundagas pagasta padomes Veselības un sociālās palīdzības centru. Kopš 2010. gada tas ir pārveidots par SIA «Dundagas veselības centrs», kas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas. Centrs atrodas Dundagas centrā, Pils ielā 6, un ēkā ir izvietoti arī ģimenes ārstu kabineti.

SIA «Dundagas veselības centrs» izvietots divstāvu mājā Dundagas centrā, kas celta kā viesnīca 1932. gadā.