Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats 06.07.2015. plkst. 14.39

Novada domes 29.06.2014. sēdē ir apstiprināts Dundagas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats.

Dokuments ir ikgadēja atskaite sabiedrībai par pašvaldības darbu, kurā atspoguļota būtiskākā informācija par Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu un mantas izmantošanu, veiktajiem darbiem 2014. gadā un plānotajiem darbības virzieniem 2015. gadā.


Projekts «Krāsu mācības pamati» 29.06.2015. plkst. 17.27

Biedrības «Dundangas Sendienas» projekta «Krāsu mācības pamati» 1. nodarbība būs 2. VIII plkst. 12.00 Dundagā, Pils ielā 9.

Pavisam paredzētas 10 nodarbības, katra ilgs 2 astronomiskās stundas. Vietu skaits ierobežots. Pieteikties pie Gundegas pa tālruni 26619185.


Dundagas novada NVO forums aizvadīts 26.06.2015. plkst. 14.37

20. VI Dundagas Mazās skolas zālē notika pirmais Dundagas novada NVO forums, ko organizēja Dundagas novada atbalsta biedrība sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru, pavisam kopā pulcējot piecpadsmit dažādas novada nevalstiskās organizācijas un to pārstāvjus no Dundagas, Kolkas, Mazirbes, Sīkraga un Vīdales.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā «Krūmiņi» 11.06.2015. plkst. 08.40

Ar Dundagas novada domes 28.05.2015. lēmumu nr. 104 «Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» (protokols nr. 5, 21.§) ir atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma «Krūmiņi» ar kadastra numuru 8862 005 0036 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0036.


Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā 03.06.2015. plkst. 14.40

Novada domes 28. V sēdē skatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Šogad projektu konkursā bija pieteikušies septiņi pretendenti, no kuriem ar kopējo 3397,56 € finansējumu atbalstīja piecus.


Kolkas pareizticīgo kapos jācērt koki 11.05.2015. plkst. 15.35

Lai paplašinātu Kolkas pareizticīgo kapsētu, Kolkas pagasta pārvalde plāno tajā izcirst 37 kokus.

Plānotā koku ciršana saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 28.03.2013. saistošo noteikumu nr. 6 «Par koku ciršanu ārpus meža» 3. punktu atbilst publiskās apspriešanas rīkošanas priekšnoteikumiem, jo kokus plāntos cirstciema teritorijā, kapsētā vai 10 metru attālumā no tās.

Lai lemtu par publiskās apspriešanas rīkošanu, par to vismaz 10 personām līdz 20. V pašvaldībā ir jāiesniedz pieprasījums.


Izstrādās aizsargjoslas projektus 13 kultūras pieminekļiem 28.04.2015. plkst. 15.58

Pašvaldība izstrādās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektus valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem novadā: Sīkraga zvejnieku ciems, Līvu tautas nams, Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja, Mazirbes viduslaiku kapsēta, Košraga zvejnieku ciems, Košraga senkapi (Mēra kapi), Pitraga viduslaiku kapsēta, Saunaga viduslaiku kapsēta, Žonaku senkapi, Kubeles (Kubalu) skola, Kaņķumu senkapi, Pāces elku kalns – kulta vieta un Pāces pilskalns.


Izvērtēs konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» pieteikumus 27.04.2015. plkst. 11.30

Līdz 10. IV sešas biedrības un viena reliģiskā organizācija ir iesniegusi pieteikumus atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Attīstības un plānošanas nodaļa jau par tiem ir apkopojusi informāciju. Konkursa komisija maijā pieņems lēmumu par atbalstītajiem projektiem, lai 28. V sēdē dome varētu pieņemt galējo lēmumu par finansējuma piešķiršanu.

Paldies visiem pretendentiem par dalību konkursā un veiksmi projektus īstenojot.


Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»! 07.04.2015. plkst. 13.44

Dundagas novada pašvaldība no 9. III līdz 10. IV izsludina pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.


Arī šogad izsludinās konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 03.03.2015. plkst. 16.33

Dundagas novada domes 26. II sēdē apstiprināja jauno projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» nolikumu, tam paredzētos līdzekļus un vērtēšanas komisijas sastāvu.


Slīteres nacionālajam parkam jauns likums 20.02.2015. plkst. 09.59

25. II stājas spēkā jaunais Slīteres nacionālā parka likums. Aicinām iepazīties ar pilnu Slīteres nacionālā parka (SNP) likuma tekstu.

Salīdzināsim veco un jauno likumu, pievēršot uzmanību tiem pantiem, kas varētu interesēt novada iedzīvotājus.


Jauniešu līdzdalība un aktīvas rīcības iespējas vietējā sabiedrībā 13.02.2015. plkst. 15.17

Biedrība «Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija»  19. II  plkst.16.00 Dundagas un apkaimes pagastu jauniešus aicina uz diskusiju Dundagas pils salonā.


1 ... 8 9 10 ... 13