Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Šūpoles pie Ēvažu dabas takas 21.09.2015. plkst. 17.49

Šovasar pie Ēvažu dabas takas stāvlaukuma bērni un arī pieaugušie varēja izmēģināt jaunas šūpoles. Tās uzstādīja biedrība «Ēvažu stāvkrasts» vietējo iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, finansēja Dundagas dome, bet par izgatavošanu parūpējās SIA «Alkšbirzes».


Vīdalē 15.09.2015. plkst. 11.34

Vīdales centrs šajā pusgadā piedzīvojis īstas pārvērtības.

Pie sakārtotas vides pierod. Nu jau vairs neviens neatceras, kā Vīdales centrā bija pirms nedaudziem mēnešiem! Bet tas vēl nav viss — drīz būs arī informācijas stends.

Vīdalnieki turpina iesākto — uzturēt apkārtni sakoptu un gādāt par to, lai iebraucējiem un caurbraucējiem būtu, kur acis pamielot. Sakopta apkārtne, iekārtotas krāšņas puķu dobes, izgatavoti neparasti vides objekti, kas sagaida ikvienu viesi. Kas zina, iespējams, jau pavisam drīz Vīdalei ne tikai izbrauks cauri, bet piestās, lai nofotografētu interesanti un ar mīlestību iekārtoto ciema centru!


Rotaļaukumam būt! 14.09.2015. plkst. 15.14

Pieliec savu roku Dundaga bērnu rotaļlaukuma izveidē!


Sabiedriskā apspriešana 10.09.2015. plkst. 14.06

21. IX plkst. 18.00 Dundagas pils mazajā zālē  notiks «Jaunkalnu» derīgo izrakteņu atradnes paplašināšanas   sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

 


Apspriedīsimies par lauku ceļu atjaunošanas darbiem! 20.08.2015. plkst. 13.21

2. IX plkst. 16.00 Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, aicinām apspriesties vietējos uzņēmējus par Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam plānoto pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos», kas paredz atjaunot lauku ceļus pašvaldību lauku teritorijās.


Pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats 06.07.2015. plkst. 14.39

Novada domes 29.06.2014. sēdē ir apstiprināts Dundagas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats.

Dokuments ir ikgadēja atskaite sabiedrībai par pašvaldības darbu, kurā atspoguļota būtiskākā informācija par Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu un mantas izmantošanu, veiktajiem darbiem 2014. gadā un plānotajiem darbības virzieniem 2015. gadā.


Projekts «Krāsu mācības pamati» 29.06.2015. plkst. 17.27

Biedrības «Dundangas Sendienas» projekta «Krāsu mācības pamati» 1. nodarbība būs 2. VIII plkst. 12.00 Dundagā, Pils ielā 9.

Pavisam paredzētas 10 nodarbības, katra ilgs 2 astronomiskās stundas. Vietu skaits ierobežots. Pieteikties pie Gundegas pa tālruni 26619185.


Dundagas novada NVO forums aizvadīts 26.06.2015. plkst. 14.37

20. VI Dundagas Mazās skolas zālē notika pirmais Dundagas novada NVO forums, ko organizēja Dundagas novada atbalsta biedrība sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru, pavisam kopā pulcējot piecpadsmit dažādas novada nevalstiskās organizācijas un to pārstāvjus no Dundagas, Kolkas, Mazirbes, Sīkraga un Vīdales.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā «Krūmiņi» 11.06.2015. plkst. 08.40

Ar Dundagas novada domes 28.05.2015. lēmumu nr. 104 «Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» (protokols nr. 5, 21.§) ir atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma «Krūmiņi» ar kadastra numuru 8862 005 0036 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0036.


Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā 03.06.2015. plkst. 14.40

Novada domes 28. V sēdē skatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Šogad projektu konkursā bija pieteikušies septiņi pretendenti, no kuriem ar kopējo 3397,56 € finansējumu atbalstīja piecus.


Kolkas pareizticīgo kapos jācērt koki 11.05.2015. plkst. 15.35

Lai paplašinātu Kolkas pareizticīgo kapsētu, Kolkas pagasta pārvalde plāno tajā izcirst 37 kokus.

Plānotā koku ciršana saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 28.03.2013. saistošo noteikumu nr. 6 «Par koku ciršanu ārpus meža» 3. punktu atbilst publiskās apspriešanas rīkošanas priekšnoteikumiem, jo kokus plāntos cirstciema teritorijā, kapsētā vai 10 metru attālumā no tās.

Lai lemtu par publiskās apspriešanas rīkošanu, par to vismaz 10 personām līdz 20. V pašvaldībā ir jāiesniedz pieprasījums.


Izstrādās aizsargjoslas projektus 13 kultūras pieminekļiem 28.04.2015. plkst. 15.58

Pašvaldība izstrādās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektus valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem novadā: Sīkraga zvejnieku ciems, Līvu tautas nams, Mazirbes mācītājmuižas mācītājmāja, Mazirbes viduslaiku kapsēta, Košraga zvejnieku ciems, Košraga senkapi (Mēra kapi), Pitraga viduslaiku kapsēta, Saunaga viduslaiku kapsēta, Žonaku senkapi, Kubeles (Kubalu) skola, Kaņķumu senkapi, Pāces elku kalns – kulta vieta un Pāces pilskalns.


1 ... 7 8 9 ... 12