Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sakņudārzi

Novadā ir noteiktas teritorijas, kas ir paredzētas ģimenes dārzu (sakņu dārzu) ierīkošanai.

Lai pieteiktos brīvajam sakņudārzam, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu norādot, par kuru sakņudārzu vēlas noslēgt nomas līgumu.


 

Dundagas pagastā:

«Ievlejas»  teritorijā Shēma: brīvie dārziņi «Ievlejās»
 «Laukdārzi» teritorijā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035 un 8850 025 0062 Shēma: brīvie dārziņi «Laukdārzos»

 

Kolkas pagastā:

«Lauksaimniecības zeme pie Kāviem» zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88620070225 Shēma: brīvie dārziņi pie «Kāviem»
«Lauksaimniecības zeme pie Saulrietiem» zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88620070241 Shēma: brīvie dārziņi pie «Saulrietiem» un
Shēma: brīvie dārziņi pie «Saulrietiem» (1)
«Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» zemes vienībā ar kadastra  apzīmējumu 88620070203 Shēma: brīvie dārziņi pie «Dzelmēm»
«Brigas» zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88620070192 Shēma: brīvie dārziņi pie «Brigām»

 

Iznomāšanas kārtība

2020. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 3 «Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām» nosaka kārtību, kādā pašvaldība iznomā fiziskajām personām pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu personisko palīgsaimniecību vajadzībām, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un zemes nomas līguma slēgšanas kārtību.


 

Iznomāšanas maksa

2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 «Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību» nosaka kārtību, kādā pašvaldība aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

  • par zemesgabalu līdz 100 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā  5,00 eiro gadā;
  • par zemesgabalu no 101 m2 līdz 500 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 eiro gadā;
  • par zemesgabalu ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10,00 eiro gadā;
  • par zemesgabalu ar platību no 1001 m2 līdz 1500 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 15,00 eiro gadā.