Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pabeigtie projekti

Dundagas novada pašvaldība ir veiksmīgi darbojusies dažādu projektu sagatavošanā un ieviešanā, izmantojot Eiropas Reģionālā Attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas pārrobežas fondu un citu fondu atbalsta iespējas. Pašvaldībā ir realizēti vairāki projekti, kas veicina sabiedrības iesaistīšanos dažādās aktivitātēs un projekta mērķi vienmēr ir tikuši vērsti uz apkārtesošās vides uzlabošanu vai konkrētu cilvēku grupas situācijas uzlabošanu.

 

Dundagas pils informatīvo norāžu, stenda izgatavošana, mājas lapas izveide

Īstenošanas periods: 03.06.2013. - 01.06.2014.

Kopējais finansējums (LVL): 2221,57 (bez PVN)

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA - 90% no attiecin. izm.

Projekta mērķis ir uzlabot novada iedzīvotājiem Dundagas pilī sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Īstenojot projektu Dundagas pils pagalmā tiks uzstādīts metāla norāžu stabs un informācijas stends, iekštelpās plānots izvietot 70 norādes. Tiks izveidota Dundagas pils interneta mājas lapa.


Ūdenssaimniecības attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā

Īstenošanas laiks: 2013.–2014.

Kopējais finansējums: Ls 350 000,00

Līdzfinansējuma avots: ERAF — 85%, PB — 15%


 

Telpu rekonstrukcija galda spēļu inventāra un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika organizēšanai

Īstenošanas periods: 03.06.2013. - 10.04.2014.

Kopējais finansējums (LVL): 12831,88 (bez PVN)

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA - 90% no attiecin. izm.

Projekta rezultātā tiks veikta telpu vienkāršotā rekonstrukcija brīvā laika pavadīšanas centra ierīkošanai Dundagā, Pils ielā 9, 114 m2 platībā. Paredzēts iegādāties un atjaunotajā telpā izvietot 3 tenisa galdus, 4 novusa galdus  un galda hokeja galdu.


Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde

Īstenošanas periods: 03.06.2013. - 05.04.2014.

Kopējais finansējums (LVL): 5499,13 (bez PVN)

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA - 90% no attiecin. izm.

Projekta mērķis ir palielināt Kolkas tautas namā notiekošo pasākumu un aktivitāšu daudzveidību, sniegt apmeklētājiem un dalībniekiem mūsdienīgu un kvalitatīvu kultūras un izklaides pasākumu klāstu. Projektā iegādās un uz tautas nama skatuves uzstādīs: elektriski vadāmu kinoekrānu ar diagonāli 246 cm; 2 platjoslas skandas un 2 zemfrekvenču skandas; skatuves izgaismošanas prožektorus, gaismas efektus un to vadības ierīces.


«My Social Responsibility»

Īstenošanas laiks: 02.04.2012.–30.05.2014.

Kopējais Dundagas pašvaldības finansējums: Ls 44094,77 jeb 62741,21 €

Līdzfinansējuma avots: Latvijas–Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma (ERAF) — 85%

Dundagas novada Dome piedalījās Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā LLIV-322 «Mana sociālā atbildība» («My Social Responsibility», saīsinātais nosaukums «My Response»). Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un invalīdu integrācijas sabiedrībā veicināšanu. Projekta praktiskais darbs sākās 2012. gada 16.aprīlī Kuldīgā ar kopīgu vadības grupas un darba grupas sanāksmi.

2013. gada 15. janvārī Dundagas novada pašvaldības pārstāve, projekta «Mana sociālā atbildība» koordinatore Daina Freiberga un Dundagas novada pārstāvis Edgars Karklevalks piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona projekta ietvaros organizētā pieredzes apmaiņas braucienā. Brauciena mērķis bija viesoties sociālās aprūpes iestādes, kas sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem gan Liepājas apkārtnē, gan Kretingas un Klaipēdas apkārtnē.

2013. gada 21. maijā Dundagas pašvaldības telpās, notika izglītojošs pasākums par vides pielāgošanu pēc universālā dizaina (UD) principiem, kas tika rīkots vērienīgas kampaņas ietvaros. Kampaņas mērķis ir veicināt sociālo integrāciju Kurzemes plānošanas reģionā.

2013. gada 6. jūnijā Dundagas pašvaldība slēdz līgumu ar SIA «Dundagas vaselības centrs» par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumu pilotēšanu personām ar garīga rakstura problēmām.

2013. gada 28.jūnijā tiek parakstīts līgums lifta šahtas piebūve Dundagas veselības centra ēkai Pils ielā 6, Dundagā, Dundagas pagastā. Būvuzņēmējs — SIA «Fablex».

Noslēgts līgums par būvuzraudzību objektā ar SIA „DPBIndustrial” .

2013. gada 4. septembrī Dundagas novada pašvaldības pārstāves Daina Freiberga un Agita Vagenmeistere piedalījās devītajā darba grupas sanāksmē Klaipēdā. Šajā reizē tika diskutēts par paveiktajiem darbiem UD principu ieviešanā . Partneri dalījās pieredzē par divu jaunu sociālo pakalpojumu pilotēšanu, kā arī par nepieciešamajiem grozījumiem projektā, par ceļojošo izstādi, video uzņemšanas koncepciju un datu bāzes attīstību.

2013. gada 6. novembrī projekta koordinatore Daina Freiberga un Agita Vagenmeistere ņēma dalību desmitajā darba grupas sanāksmē video konferences veidā, lai pārrunātu projekta virzību, sasniegtos rezultātus pakalpojuma ieviešanā, problēmas, vai veiksmes stāstus, gatavošanos mobilajai izstādei.

2014. gada 23. un 24. janvārī, bargākajās ziemas dienās Dundagas novada pašvaldības pārstāvji Daina Freiberga un Mintauts Krasons piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona organizētajā divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā pa Ziemeļlietuvu un Kurzemi. Brauciena mērķis bija iepazīstināt pašvaldībās ar divu gadu laikā veiktiem darbiem vides, pakalpojumu, informācijas un produktu pielāgojumos pēc universālā dizaina principiem Klaipēdā, Nīcā, Ventspilī, Kuldīgā un Liepājā , tos padarot ērtāk lietojamus vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

2014. gada janvāra beigās un februāra sākumā Dundagas novadā tika izrādīta ceļojošā izstāde par projektā «Mana sociālā atbildība» paveiktajiem darbiem. Izstāde tika izvietota Dundagas vidusskolā, Dundagas veselības centrā, pašvaldībā, veikalā «Top», kuru apmeklē pārsvarā visi novada iedzīvotāji. Izstādi apmeklēja apmēram 500 cilvēku.

2014. gada 12. martā Dundagas novada pašvaldības pārstāvji Daina Freiberga, Agita Vagenmeistere, Inga Pučure, Guntis Kāklevalks, Ineta Mauriņa piedalījās projekta noslēguma konferencē «Universālais dizains — izaicinājums vai iespēja?», kas norisinājās Liepājā.

 

2014. gada aprīlī tiek izbūvētas evakuācijas kāpnes un veikts otrā stāva lifta priekštelpas remonts Dundagas veselības centrā, Pils ielā 6, būvuzņēmums SIA «Alia Norte»

Projekta partneru sociālie aprūpes pakalpojumi http://spdb.superstore.lt/menu-paslaugos?language=lv

«Mana sociālā atbildība» logotips

 

Visi projekta dokumenti pieejami šeit

Vasarā projektā «Mana sociālā atbildība»

 • 21. V Kurzemes plānošanas reģiona kampaņā Dundagā tika rīkots pasākums, iesaistot Dundagas pagasta iedzīvotājus, vides pielāgošanai Universālā dizaina principiem. Pasākumā piedalās Dundagas pašvaldības, SAC «Dundaga», SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novada Sociālā dienesta un Dundagas vidusskolas pārstāvji.No vidusskolas piedalās divi 10.klases skolēni , kuri vēlas rakstīt Zinātniskās pētniecības darbu par vides pieejamību Dundagas centrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • 11. VI projekta «Mana sociālā atbildība» PP5 koordinatore Daina Freiberga un grāmatvede Agita Vagenmeistere Dundagā tiekas ar projekta «Mana sociālā atbildība» vadītāju Ingu Kalniņu un Kurzemes plānošanas reģiona projektu grāmatvedi Evitu Taupmani pārrunājot projekta dokumentāciju un pārskatu neskaidrības.

Daina Freiberga, Projekta LLIV-322 PP5 koordinatore

2013/09/02 15:16 ·

Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām

Rudens mēnešos semināros «Cilvēku ar invaliditāti vajadzības un integrācijas iespējas» apmācīti vairāk nekā simt kurzemnieku. Semināri notika piecās Kurzemes vietās: Skrundā, Īvandē, Bernātos, Ziru pagastā un Rojā. Tos kopumā apmeklēja 140 pārstāvju no Kurzemes reģiona bērnu un pieaugušo sociālās aprūpes centriem, sociālajiem dienestiem un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības un pašvaldību iestādēm.

Seminārā lektori stāstīja par raksturīgākajām ikdienas vajadzībām un grūtībām cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem dzīvē. Grupu darbos un diskusijās semināra dalībnieki meklēja iespējas šo cilvēku ikdienas apstākļu uzlabošanai un atvieglošanai un labākai viņu iekļaušanai sabiedrības norisēs.

Lejuplādēt semināra izdales materiālus.

Novembrī arī uzsāktas apmācības par ikvienam pieejamākas un saprotamākas vides nodrošināšanu — par universālā dizaina principu izmantošanu, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Bija uzaicināti Kurzemes reģiona izglītības iestāžu, pašvaldību (īpaši teritorijas plānošanas, būvvaldes u.tml.), medicīnas iestāžu, nevalstisko organizāciju un sociālās nozares iestāžu pārstāvji, to skaitā sociālās aprūpes centru, bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki.

Universālā dizaina pieeja Latvijā ir jauna un maz zināma, tādēļ ir ļoti nozīmīgi par to izglītot un informēt sabiedrību. Ar universālo dizainu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez vajadzības to papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.

Turpmākās apmācības par universālo dizainu:

 • viesu namā «Chill Inn», Bernātos 2012. gada 20., 21 un 27. decembrī;
 • viesnīcā «Mare», Rojā 17., 18. un 28. decembrī;
 • Īvandes muižā 2013. gada janvārī un februārī.

Dalība seminārā it bezmaksas. Semināra ilgums ir trīs dienas jeb 18 stundas. Nepieciešamības gadījumā apmaksā dalībnieku nakšņošanu. Semināra dalībniekiem izsniedz apliecinājumus par dalību. Lai pieteiktos semināram, elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta pa e-pastu ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Papildu ziņas pa tālruni 29579488.

Seminārus rīko Kurzemes plānošanas reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā Nr. LLIV-322 «My Response». Projektu Kurzemes plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tas ilgs 24 mēnešus — līdz 2014. gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir € 1 137 609,23, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece, sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis 29579488,
ilze.arniece@kurzemesregions.lv
Kurzemes plānošanas reģions

2012/12/14

Darba grupas sanāksme Kuldīgā

Kuldīgā 14.08.2012. notika projekta darba grupas trešā tikšanās. Darba kārtībā bija komunikācijas jautājumi projektā – gan partneru savstarpējās komunikācijas organizēšana, gan projektā plānotā komunikācija ar sabiedrību un projekta publicitātes pasākumi, kas ir būtiska darba daļa, lai aktivizētu sabiedrību un pievērstu tās uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projektā ir uzsākusi darbu sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ārniece. Ilze iepazīstināja partnerus ar projekta publicitātes plāna detaļām un katra partnera atbildību plāna ieviešanā.

Publicitātes pasākumu mērķi projektā «Mana sociālā atbildība» ir:

 1. Informācijas izplatīšana un sabiedrības izglītošana par invalīdu vajadzībām, Universālo dizainu un sociālo integrāciju,
 2. Informācijas apmaiņa starp dažādām projekta īstenotāju grupām,
 3. Uzmanības piesaistīšana projekta aktivitātem un rezultātiem, lai aktivizētu projekta partneru rīcību sociālajā darbā.

Lielākais projekta uzsvars tiks likts uz informācijas izplatīšanu par sociālo integrāciju un Universālo dizainu kā līdzekli, kas nodrošina invalīdu galvenās vajadzības. Plānoti 30 analītiski raksti mēdijos, divu jaunu interneta lapu izveidošana, divu videofilmu uzņemšana un translācija televīzijā, sociālā kampaņa pašvaldībās un semināri.

Projekta koordinators Guntis Kļaviņš
20.08.2012

Pirmā videokonference

2012.gada 19.jūnijā projekta partneri pirmo reizi rīkoja darba grupas tikšanos virtuālā interneta vidē, izmantojot bezmaksas programmu Skype. Šādas tikšanās projektā ir plānotas gan darba grupas, gan vadības grupas komunikācijai, lai taupītu laiku, kas fiziski būtu jāpavada ceļā, un taupītu naudu, ko būtu jāizlieto transporta vajadzībām. Skype šodien piedāvā gan balss, gan videoattēla pārraidi.

Pirmās videokonferences darbs visiem partneriem sākās ar tehnisko risinājumu meklējumiem, jo saslēgt grupā 13 dalībniekus nebija viegli, tomēr darbs tika izdarīts un darba grupas dalībnieki varēja savstarpēji apmainīties ar informāciju par pirmajiem paveiktajiem pasākumiem un ziņot par pastāvošajām problēmām.

Dundagas novada pašvaldības Būvvalde ir konstatējusi nepilnības tehniskā projekta «Lifta šahtas piebūve pie Dundagas slimnīcas ēkas fasādes» risinājumos, un projekta dokumentācija ir nodota precizēšanai autoram. Par to tika informēti projekta partneri. Skrundas novada pašvaldība, kas piedalās projektā ar tādu pašu infrastruktūras tehnisko projektu kā Dundagā, pastāstīja, kā Skrundā risina projekta dokumentu uzlabošanu.

Projekta vadītāja Inga Kalniņa iepazīstināja partnerus ar projekta finanšu vadītāju Evitu Taupmani, kas būs pašvaldību grāmatvežu palīgs projekta finanšu atskaišu sagatavošanā atbilstoši ES programmas prasībām.

Projekta koordinators Guntis Kļaviņš
21.06.2012

2012.gada 16.aprīlī ir uzsākta projekta īstenošana

Dundagas novada Dome piedalās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projektā LLIV-322 «Mana sociālā atbildība» (My Social Responsibility, saīsinātais nosaukums My Response).

Kopējais projekta budžets 1,137 miljoni eiro, ES finansējums ir 85% jeb 966 967 eiro. Projekta noslēgums ir paredzēts 2014. gada 1. aprīlī.

Projektā līdzdarbosies 13 partneri. Latvijas pusi pārstāvēs 8 partneri -

 • Kurzemes Plānošanas reģions (kā vadošais partneris),
 • Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde «Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests»,
 • Liepājas pilsētas dome,
 • Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra «Sociālais dienests»,
 • Dundagas novada dome,
 • Nīcas novada dome,
 • Skrundas novada dome (pašvaldība)
 • Saldus novada pašvaldība.

Savukārt Lietuvas pusē darbosies 5 partneri-

 • Šauļu reģiona attīstības aģentūra,
 • NVO «Izglītības projekti»,
 • Jonišķu «Saules» pamatskola,
 • Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centrs,
 • Klaipēdas pilsētas pašvaldības administrācija.

Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un invalīdu integrācijas sabiedrībā veicināšanu.

Projekta praktiskais darbs sākās 16.aprīlī Kuldīgā ar kopīgu vadības grupas un darba grupas sanāksmi, kurā par Vadības grupas priekšsēdētāju ievēlēja Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāju Kristānu Godiņu. Dundagas novada Domi Vadības grupā pārstāv Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja.

Projekta vadītāja Inga Kalniņa iepazīstināja projekta darba grupu ar detalizētiem projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī projekta pirmajā periodā katram partnerim darāmajiem darbiem.

Projekta koordinators Guntis Kļaviņš
20.04.2012


Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā

Īstenošanas laiks: 27.10.2011.–31.12.2013.

Kopējais finansējums: Ls 111 120,00

Līdzfinansējuma avots: ES ESF — 100%

Raksti

Ieskats projekta gaitā

Raksti vecās interneta vietnes arhīvā

2013.07.03.

2013.04.09.

2013.01.28.

2012.10.10.

Projekta sākums


Vasaras brīvdabas estrādes būvniecība Dundagas pils parkā

Īstenošanas laiks: 10.10.2011.–25.01.2014.

Kopējais finansējums: Ls 67 040,49

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA — 90% no attiecin. izm.

Projekta īstenošanas mērķis ir atjaunot tradicionālās vasaras kultūras pasākumu norises Dundagas pils parkā, kur jau vairākus gadu desmitus kalpojusī estrāde bija novecojusi gan morāli, gan fiziski. Jaunās estrādes būvniecības vietas izvēlei tika veikta padziļināta akustisko īpašību izvērtēšana, norisinājās metu konkurss. Projekta ietvaros norisinās gan estrādes būvniecība, gan estrādes apkārtnes, tostarp, skatītāju sēdvietu un celiņu, labiekārtošanas darbi, ietverot arī apgaismojuma izvietošanu estrādei tuvajā parka teritorijā.


Dundagas pils – novada kultūras centrs

Īstenošanas laiks: 10.11.2011.–30.11.2013.

Kopējais finansējums: Ls 124 463.03 (bez PVN)

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA — 90% no attiecināmām izmaksām.

Projekta rezultātā veica 2. stāva gaiteņu un sanitāro mezglu vienkāršota rekonstrukciju, kopumā gandrīz 120 m2 patībā. Izveidoja atsevišķas vīriešu un sieviešu tualetes, sakārtotaja elektroinstalācija un nomainīja iekšdurvis ar 20. gs. sākumam raksturīgām durvju konstrukcijām. Pils pagalmā rekonstruēja bruģakmens segumu un zem tā veica inženiertīklu rekonstrukciju, lai novērstu pils sadzīves notekūdeņu un lietusūdeņu graujošo ietekmi uz pagalma bruģakmens segumu un būtu iespējams tos novadīt ārpus pagalma. Projekta ietvaros atjaunoja arī elektropievadu kabeļus.


Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā

Īstenošanas laiks: 21.11.2008.–21.11.2012.

Kopējais finansējums: Ls 2 255 739,74

Līdzfinansējuma avots: KF — 85%, PB — 10%, VB — 5%

Kohēzijas fonda projektā no jauna ir uzbūvēti un rekonstruēti ūdens un kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacijas un dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, kā arī izveidoti divi jauni artēziskie urbumi ūdens ņemšanai. Jaundundagā ir uzbūvēta jauna notekūdeņu attīrīšanas stacija, savukārt Dundagas notekūdeņu attīrīšanas stacijā ir uzbūvēti trīs jaunu dūņu uzglabāšanas baseini.


Kubalu skolas – muzeja apkārtējās teritorijas labiekārtošana un muzeja mājas lapas izveide

Laiks: 05.07.2012.–21.08.2013.

Kopējais finansējums: Ls 9 006,51

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA — 90% no attiecināmajām izmaksām

Projekta mērķis ir radīt novada iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus, labiekārtojot Kubalu skolas – muzeja sētas apkārtējo teritoriju (izveidojot trīs pastaigu takas, informatīvos stendus, labiekārtojot muzeja stāvlaukumu) un izstrādājot mūsdienīgu mājas lapu muzeja piedāvājuma un krājuma, pētnieciskā darba rezultātu un aktivitāšu pieejamībai.


Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija Saules ielā 8

Laiks: 05.07.2012.–06.09.2013.

Kopējais finansējums: Ls 27 114,90

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA -—90% no attiecināmajām izmaksām

Projekta vispārējais mērķis ir sportiska un radoši aktīva dzīvesveida popularizēšana, veidojot daudzveidīgus brīvā laika pavadīšanas objektus. Dundagas vidusskolas sporta stadiona teritorijā Saules ielā 8 paredzēts izveidot dažādām fiziskām aktivitātēm piemērotu un drošības noteikumiem atbilstošu sporta  laukumu. Tiek popularizēts veselīgs dzīvesveids un tādas komandu sporta spēles kā florbols, basketbols un volejbols.


Tautas tērpu iegāde Dundagas vidusskolas deju kolektīvam

Laiks: 05.07.2012. - 01.04.2013.

Kopējais finansējums: Ls 3 311,41

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA — 90% no attiecināmajām izmaksām

ELFLA projektā Dundagas vidusskolas  9.–12. klašu tautas deju kolektīvs saņēma jaunus tautas tērpus (10 meiteņu un 10 zēnu tautastērpu komplekti), kas ļaus uzstāties Dundagas vidusskolā, novadā, deju skatēs, tautas deju festivālos un sadarboties ar citu ES valstu skolām.


Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Laiks: 12.11.2010.–31.03.2013.

Kopējais finansējums: Ls 18 500,00

Līdzfinansējuma avots: ESF — 100%

ESF projektā finansēts divu pašvaldības darbam vajadzīgo speciālistu — juriskonsulta un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista — atalgojums


Izglītības iestāžu informatizācija

Laiks: 01.01.2010.–31.12.2012.

Kopējais finansējums: Ls 30 452,02

Līdzfinansējuma avots: ERAF — 100%

ERAF projektā Kolkas pamatskolu apgādāts ar 7 stacionāriem un 2 portatīviem datoriem, iegādās multimediju tehnikas komplektu (interaktīvā tāfele un projektors), kā arī attīstīs lokālos datortīklu. Dundagas vidusskolu apgādās ar 25 stacionārajiem datoriem, kā arī izveidos 1 lokālo tīklu.


Saules, Skolas un Īsās ielas apgaismojuma vienkāršotā rekonstrukcija

Laiks: 26.01.2012.–30.09.2012.

Kopējais finansējums: Ls 2 578,75

Līdzfinansējuma avots: ES EZF — 90% no attiecināmajām izmaksām

Projekta mērķis ir atjaunot elektriskā apgaismojuma iekārtas Dundagas ciema centrālajā daļā. Ir izvēlēti visaktuālākie un vairāk noslogotie posmi, kurus izmanto kustībai uz transporta mezgliem, no kuriem  ir organizēts  darbaspēka transports uz piekrastes zivju pārstrādes uzņēmumiem. Rezultātā rekosntruēts Saules, Skolas un Īsās ielas apgaismojums un atjaunots ielu apgaismojums 3569 m2.


Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā

Laiks: 26.01.2012.–30.09.2012.

Kopējais finansējums: Ls 7 248,18

Līdzfinansējuma avots: ES EZF — 90% no attiecināmajām izmaksām

Projekta mērķis ir izbūvēt jaunu apgaismojumu Dundagas ciema centrālajā daļā. Ir izvēlēti visaktuālākie un vairāk noslogotie posmi, kas tiek izmantoti kustībai uz transporta mezgliem, no kuriem  ir organizēts  darbaspēka transports uz piekrastes zivju pārstrādes uzņēmumiem. Rezultātā tiek veikta ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā 2473 m2 platībā.


Sabiedriskā centra Talsu iela 7 teritorijas labiekārtošana

Laiks: 26.01.2012.–31.08.2012.

Kopējais finansējums: Ls 6 573,12

Līdzfinansējuma avots: ES EZF — 90% no attiecināmajām izmaksām

Projekta mērķis ir labiekārtot Dundagas novada Centrālās bibliotēkas, Sociālā dienesta un Bērnu dienas centra «Mājas» teritoriju Talsu ielā 7, Dundagā, lai nodrošinātu publisko pakalpojumu sasniedzamību. Tika demontēts vecais betona segums un nomainīts pret bruģakmens segumu Mozaīka 321 m2 platībā. Sabrukušā baseina vietā tiek ierīkots 100 m2 zālājs.


Dundagas Dakterlejas avota apkārtnes labiekārtošana

Laiks: 25.08.2011.–15.06.2012.

Kopējais finansējums: Ls 1 535,58

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA — 90% no attiecināmajām izmaksām

Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot teritoriju ap Dundagas novada iedzīvotāju un garāmbraucēju vidū populāro  un labi apmeklēto  Veselības avotiņu Dakterlejā. Rezultātā tiek izveidoti divi koka klājuma celiņi (uz jau esošo iestaigāto zemes taciņu bāzes, kas ved uz avotiņu) 0,5 m platumā, 42 m garumā un 1 m platumā, 20 m garumā. Izgatavotas un uzstādītas  divas koka atkritumu  urnas, trīsvietīgs sols, informācijas stends, kā arī saremontēta  jau esošā koka grīda  ap pašu avotiņu un atjaunota avota jumta konstrukcija.


Kolkas peldvietas labiekārtošana

Laiks: 26.01.2012.–15.06.2012.

Kopējais finansējums: Ls 2 723,04

Līdzfinansējuma avots: ES EZF — 90% no attiecināmajām izmaksām

Projekta mērķis ir labiekārtot vienīgo Dundagas novada peldvietu Kolkas ciemā atbilstoši LR likumdošanai. Tā īstenošanas rezultātā tiek iekārtota higiēniska un drošības prasībām atbilstoša peldvieta - ierīkots 60 m garš gājēju celiņš ar koka klājumu, kas piemērots personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem, uzstādīta 1 pārvietojamā tualete, 1 pārģērbšanās kabīne, 1 informatīvais stends, 4 atkritumu urnas, 4 soliņi un 3 peldvietu ierobežojošās bojas ūdenī.


Tautisko deju tērpu iegāde Dundagas novada senioru deju kolektīvam

Laiks: 25.08.2011.–30.03.2012.

Kopējais finansējums: Ls 3 189,08

Līdzfinansējuma avots: ELFLA — 90%, PB — 10%

Projekta mērķis ir latviešu tautas deju tradīciju popularizēšana un saglabāšana Dundagas novadā. Tautisko deju tērpu iegāde. Rezultātā tiek iegādāti tautiskie deju tērpi senioru deju kolektīvam 10 dejotāju pāriem. Sievietēm: brunči, blūzes, vestes, apakšsvārki, cepures, saktas, baltās zeķes, kurpes, katrs pa 10 gab. Vīriešiem: bikses, vestes, krekli, kurpes, katrs pa 10 gab. Tiek izgatavoti Ziemeļkurzemei raksturīgie etnogrāfiski pareizie tautas tērpi, tādējādi iepazīstinot ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un etniskām īpatnībām.


Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas vidusskolā

Laiks: 16.03.2009.–31.12.2011.

Kopējais finansējums: Ls 98 374,35

Līdzfinansējuma avots: ERAF — 85%, PB — 9%, VB — 6%

ERAF projektā vidusskolā ir veikts kapitālais remonts četrās dabaszinātņu un matemātikas klasēs (nomainīta telpu elektroinstalācija, kanalizācija un ventilācijas sistēma, nomainīts grīdas segums, renovētas sienas un griesti, pielāgots telpu apgaismojums un uzlabots kabinetu kosmētiskais stāvoklis). Prioritārajos mācību priekšmetu kabinetos ir iegādātas un uzstādītas jaunas mēbeles, iegādāts papildus inventārs laboratorijām un aprīkots dabaszinātņu un matemātikas kabinetus ar modernām iekārtām.


Dundagas lielās sporta zāles palīgtelpu vienkāršotā rekonstrukcija

Laiks: 20.04.2010.–30.12.2010.

Kopējais finansējums: Ls 24 049,81

Līdzfinansējuma avots: ELFLA — 90%, PB — 10%

ELFLA projektā demontētas visas esošas telpu grupas koka starpsienas, nomainīti esošo durvju ailu aizpildījumi, izveidot virsdrēbju garderobi ar garderobisti un virsdrēbju izsniegšanu un saņemšanu pie garderobes letes. Papildus piebūvē esošajām divām sporta zāles ģērbtuvēm izbūvēta vēl viena ģērbtuves telpa ar dušām un WC, kura aprīkota ar garderobes skapīšiem. Projektā atjaunots vējtveris, sakārtotas un pārkārtotas esošās inženierkomunikācijas atbilstoši jaunajam plānojuma risinājumam, kā arī izveidotas jaunas pieslēgumu vietas komunikācijām.


Vīdāles saieta nama jumta atjaunošana

Laiks: 27.03.2010.–31.10.2011.

Kopējais finansējums: Ls 10 701,18

Līdzfinansējuma avots: ELFLA — 90%, PB — 10%

ELFLA projektā Vīdales saieta namam veikta jumta vienkāršotā rekonstrukcija un uzstādīta zibensaizsardzība.


Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas – muzeja sētā

Laiks: 01.06.2009.–31.10.2011.

Kopējais finansējums: Ls 133 535,18

Līdzfinansējuma avots: ELFLA — 90%, PB — 10%

ELFLA projektā atjaunota vēsturiskā skolas saimniecības ēka, izbūvētas kāpnes uz otro stāvu. Apakštāvā izveidotas telpas ekspozīcijām (klēts un divas vāgužu telpas); kūts telpa (pielāgota krājuma priekšmetu izvietošanai); muzeja saimniecības telpa un darbnīca muzeja krājuma priekšmetu tīrīšanai. Augšstāvā izveidotas: muzeja krājuma glabātuve ar priekštelpu; muzeja nodarbību un pasākumu telpa; virs kūts telpas izveidota siena novietne. Saimniecības ēkai atsegti pamati, ierīkota drenāža, elektroinstalācija, ūdens pievads un kanalizācija, ieliktas jaunas durvis un uzlikts jauns jumts. Iegādāti plaukti, krēsli, portatīvais dators, projekciju ekrāns, zāles pļāvējs ar papildus aprīkojumu muzeja sētas un zālāju uzturēšanai. Veikti muzeja sētas labiekārtošanas darbi uzstādot zedeņu, riķu, guļkoku, sklandu un kāršu žogus. Sētā atjaunota akas koka apdare, izbūvēts koka tiltiņš.


Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija

Laiks: 26.04.2010.–30.10.2011.

Kopējais finansējums: Ls 82 662,97

Līdzfinansējuma avots: ELFLA — 90%, PB — 10%

ELFLA projektā Kolkas tautas namam uzstādīts jauns jumta segumu, jauni logi, rekonstruēta apkures sistēma, veikts lielās zāles remonts un citi uzlabojumi.


Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Laiks: 06.04.2011.–30.09.2011.

Kopējais finansējums: Ls 85 971,36

Līdzfinansējuma avots: ERAF — 100%

ERAF projektā skolā rekonstruētas un renovētas 19 mācību un sadzīves telpas. Mācību telpas nodrošinātas ar audzēkņu augumam un speciālām vajadzībām nepieciešamām mēbelēm, mācību materiāliem un aprīkojumu. Skolas ieejas kāpnes pārveidotas izbūvējot papildus slīpo plakni (pandusu).


Dundagas pagasta sporta būvju rekonstrukcija

Laiks: 27.03.2009.–30.06.2010.

Kopējais finansējums: Ls 70 044,43

Līdzfinansējuma avots: ELFLA — 75% no attiecināmajām izmaksām, PB — 25%

ELFLA projektā veikta Dundagas pagasta lielās sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija 3509,21 m3 platībā.