Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

EJZF projekti

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (turpmāk – EJZF) ir finanšu instruments kopējai zivsaimniecības politikai īstenošanas atbalstam laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam. Tas ir viens no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, kuri viens otru papildina un kuru mērķis ir sekmēt uz izaugsmi un darbavietām balstītas ekonomikas atveseļošanos Eiropā. EJZF budžets 2014.–2020. gadam ir apmēram 6,5 miljardi eiro. EJZF līdzfinansē projektus kopā ar ES valstīm, kuras nodrošina valstu finansējumu. ES valstis izstrādā darbības programmu, kurā tās paskaidro, kā plāno izlietot piešķirtos līdzekļus.

Vairāk informācijas par EJZF atbalsta piešķiršanas kārtību pieejama tīmekļvietnē https://likumi.lv/ta/id/277440-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-eiropas-jurlietu-un-zivsaimniecibas-fonda-pasakumam-sabiedribas

 

Dundagas novada pašvaldība šobrīd īsteno vienu projektu EJZF konkursa apakšpasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Attēls bez nosaukuma

Projekta nosaukums, numurs

Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā

Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003

Fonds

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Mērķis

Atainot lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu,

identificēt lībiešu kultūrai un piekrastei raksturīgās izpausmes, kā arī izcelt Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras

spilgtākos vēstures momentus, izveidojot Lībiešu saieta namā pastāvīgo ekspozīciju.

Īss projekta kopsavilkums

Īstenojot projektu, tiks papildināts Dundagas novada esošais kultūras, vēstures un tūrisma infrastruktūras objektu pakalpojumu piedāvājums, paplašinātas zināšanas par lībiešu identitāti un tās nozīmi, veidojot plašāku sabiedrības izpratni par

Latvijas pamattautas vēsturi, nacionālās identitātes uzturēšanu un piederību  savam novadam, reģionam un tautai.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas:  55 123,97 EUR.

Publiskais finansējums 90% (no attiecināmām izmaksām): 45 605,29 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums: 9 518,68 EUR.

Īstenošanas laiks

13.08.2020. – 01.08.2021.

Publicitāte

https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/sanemts-atbalsts-projekta-pastavigas-ekspozicijas-izveide-kolkas-libiesu-saieta-nama-istenosanai/

 

https://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/informacija-par-pasvaldibas-aktualajiem-projektiem/