Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Tehniskie palīglīdzekļi

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību: 1., 2. un 3.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, pilngadīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, personām ar anatomiskiem defektiem — protēzi vai ortopēdiskos apavus. Kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu aprites noteikumus, un no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu nosaka Ministru kabinets (MK).

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdotehnika un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas.

Cilvēkus, kam vajag tehniskos palīglīdzekļus, ar tiem nodrošina VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»». Ārpus Rīgas ir nodaļas Kuldīgā un Rēzeknē.

VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrā «Vaivari»» Rīgā, Ventspils ielā 53, uz vietas var saņemt pašaprūpes palīglīdzekļus — tualetes krēslus, vannas un dušas krēslus, manuālās satveršanas stangas u.c. — un pārvietošanās palīglīdzekļus — riteņkrēslus, spieķus, kruķus, kvadripodus, rolatorus, staigāšanas rāmjus u.c.
VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» ergoterapeiti izvērtē, kādu palīglīdzekli konkrētajā gadījumā vajag, un apmāca, kā ar to rīkoties. Speciālisti pielāgo palīglīdzekļus katra cilvēka individuālajām vajadzībām. Tos var nodot arī remontā. Tāpat centra ergoterapeiti konsultē palīglīdzekļu lietošanā un vides pielāgošanu mājās, darbā vai mācību vietā.

Savukārt protēzes, ortozes, dzirdes aparātus un ortopēdiskos apavus var saņemt VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» līgumorganizācijās.
Plašāka informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pieejama VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs «Vaivari»» (Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs).

 

Atbilstoši MK noteikumiem nr. 1474 «Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi»:

iesniedzamie dokumenti.

Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jāiesniedz vienā no centra nodaļām tieši vai jānosūta  pa pastu: 1) rakstisks iesniegums, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, saziņas tālruņa numuru, e-pastu, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un tā izmantošanas mērķi. Ja tehnisko palīglīdzekli  bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai — pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (dzimšanas apliecības, pilnvaras).  Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis pieprasītājs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kas uzskaitīti MK noteikumu nr. 1474 «Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi» 11. punktā un individuāli izgatavojamie tehniskie palīglīdzekļi); 2) ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (MK 2006. gada 4. aprīļa noteikumu nr. 265 «Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība» 89. pielikums), kas apliecina personas funkcionālo traucējumu esību, veidu, smaguma pakāpi un tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību
      Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz: stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta — epikrīzes —kopija, kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem; individuālais rehabilitācijas plāns personām ar prognozējamo invaliditāti; izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā; darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai; nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs un komersanta firmas vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs personām, kas veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

 

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana
 

Tehniskos palīglīdzekļus izsniedz par valsts līdzekļiem rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam paziņo rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē norāda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas vietu.
Ja klients pats nevar ierasties saņemt  pārvietošanās vai pašaprūpes palīglīdzekļus, tad centra darbinieks apmeklē klientu apmaksātā mājas vizītē.

Vienreizējā iemaksa
Saņemot tehnisko palīglīdzekli, klients maksā vienreizēju iemaksu: par bērnu € 1,42; par personu, kas vecāka par 18 gadiem, € 7,11. No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota: trūcīga persona; persona, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; persona, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

 

Tehnisko palīglīdzekļu noma par maksu
Iznomājot tehnisko palīglīdzekli, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Uzrādot pensionāra vai invaliditātes apliecību, tehnisko palīglīdzekli var iznomāt ar 50% atlaidi.