Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālās aprūpes pakalpojums — aprūpe mājās

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Sociālais dienests nodrošina sociālo aprūpi mājās pamatvajadzību nodrošināšanai — personisko aprūpi, ikdienas mājas darbu veikšanu dzīvesvietā personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt. Persona var saņemt aprūpi mājās vai pabalstu aprūpes nodrošināšanai mājās.

Saņēmējs

Aprūpi mājās ir tiesības saņemt ikvienam Dundagas novada iedzīvotājam, kurš objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt.

1) Tiesības saņemt pastāvīgu aprūpi ir:
- personām, kas vecuma, garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un aprūpēt;

- ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni vai pieaugušie ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kuru dēļ tie nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un sevi aprūpēt.

2) Tiesības saņemt pagaidu aprūpi ir:
- personām, kurām slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā vajag palīdzību mājas ikdienas darbiem un personiskai aprūpei;
- ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kas slimošanas vai atveseļošanās laikā nevar veikt ikdienas sadzīves darbus un sevi aprūpēt.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
27.05.2003. MK noteikumiem Nr. 275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums ar pakalpojuma vajadzības pamatojumu.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

1. Aprūpes pakalpojumu noteiktā kārtībā finansē no klienta, viņa likumīgo apgādnieku vai sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
2. Aprūpes pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem sniedz ja:
- personai nav likumīgu apgādnieku un pensijas apmērs nepārsniedz 85% no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra;
- persona vai apgādnieki atbrīvojami no pakalpojuma samaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
- apgādnieks atrodas ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Maksa par pakalpojumu atbilst minimālās algas stundu tarifa likmei.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pastāvīgais aprūpes pakalpojums ir sadalīts četros līmeņos, to nosaka katrai personai individuāli, noslēdzot savstarpēju vienošanos par aprūpes nosacījumiem.

Aprūpes pakalpojumus personai sniedz ne vairāk kā piecas darba dienās nedēļā, atbilstoši noteiktajam aprūpes līmenim:
- pirmā līmeņa aprūpi nodrošina 1-2 reizes nedēļā 1-2 stundas dienā, bet ne vairāk kā 16 stundas mēnesī
- otrā līmeņa aprūpi nodrošina 2-3 reizes nedēļā 2 stundas dienā, bet ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;

- trešā līmeņa aprūpi nodrošina 3-4 reizes nedēļā 3 stundas dienā, ne mazāk kā 36 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā 48 stundas mēnesī;

- ceturtā līmeņa aprūpi nodrošina 5 reizes nedēļā 5-7 stundas dienā, ne mazāk kā 100 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā 140 stundas mēnesī.

Lēmumu, atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai pakalpojumu sniedzējam, vai saņem personīgi Sociālajā dienestā.

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Atbilstoši klientu vajadzībām, pamatojoties uz noslēgtās vienošanās nosacījumiem un aprūpes līmeņiem