Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālais darbs

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Sociālais darbs ir profesionāla, mērķtiecīga darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba uzdevums ir mazināt sociālās atstumtības riska faktorus, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Saņēmējs

Sociālā darba pakalpojumu ir tiesības saņemt ikvienam novada iedzīvotājam, kuram savu sociālo vajadzību realizēšanai vajag sociālā darbinieka palīdzību. Sociālā darba pakalpojumu nodrošina:

1) sociālā riska ģimenēm un personām no sociāli mazaizsargātām grupām;
2) ģimenēm, kuru bērni īslaicīgi ievietoti ārpusģimenes aprūpei, nodrošina nepieciešamo psihosociālo palīdzību bērna un vecāku atkalapvienošanai;
3) personām ar speciālām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļiem;
4) atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
5) ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir ieslodzījuma vietā vai ir nosacīti notiesāts;
6) ikvienai personai un ģimenei, kas nonākusi krīzes situācijā un kurai vajag sociālā darbinieka atbalstu problēmu risināšanā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par sociālo drošību»
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums ar pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņemts 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Lēmumu, atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi Sociālajā dienestā

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803; 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja

Talsu iela 7, Dundaga,

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
«Brigas», Kolka, katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00–15.30
26431158, soc@dundaga.lv, dace.upleja@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Ineta Mauriņa

Talsu iela 7, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26618686, ineta.maurina@dundaga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Inese Bernāne

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00
63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Diāna Teibe

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no  plkst. 8.00–14.00

26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece Elīza Damberga

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdien plkst. 13.00–17.00
63200803, 26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

«Brigas», Kolka
Ceturtdien plkst. 8.00–14.00
26673376, eliza.damberga@dundaga.lv