Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Kārtību, kādā personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras strādā, uzskatāmas par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu» (http://www.likumi.lv/doc.php?id=45466)), nosaka 31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 «Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem» (turpmāk — MK noteikumi nr. 279).

Saskaņā ar likuma «Par valsts pensijām» (http://www.likumi.lv/doc.php?id=38048) 11. panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu. Savukārt likuma «Par valsts pensijām» pārejas noteikumu 8.1. punkts noteic, ka likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums no 62 līdz 65 gadiem pieaug pakāpeniski laika posmā no 2014. gada līdz 2025. gadam.

Lai persona ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja pakalpojumi nepieciešami personai ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, iesniegumā papildu norāda, ka tā ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vajag bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis. Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas; 2) ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību ar norādītu: funkcionālo traucējumu  izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK–10); norādi par medicīnisku kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Ja persona pēdējo 6 mēnešu laikā ir saņēmusi medicīnisko rehabilitāciju pirmreizējas saslimšanas dēļ, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda: medicīniskās rehabilitācijas laiku; informāciju, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus; vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai nepieciešams saņemt steidzamības kārtā.

Atzinumam jāpievieno medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopija.

Ja personai piešķirta prognozējamā invaliditāte un Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus norāda, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personai vajadzīgi prioritārā kārtā.

Atzinumam pievieno VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna kopiju.

Ja persona cietusi ceļu satiksmes negadījumā un guvusi funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, atzinumā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību papildus jānorāda, ka funkcionālie traucējumi   radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā un ceļu satiksmes negadījuma laiks.

Pēc  dokumentu saņemšanas un pārbaudes pašvaldības sociālā dienesta atbildīgais darbinieks novērtē personas funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam.

Ja personas funkcionālās spējas, iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmumu un personas dokumentus nosūtīa Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un  pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015, tel.:  67771041,  67771037,  67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv; www.siva.gov.lv