Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un krīzes situācijās nonākušajiem bērniem nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

Saņēmējs

Dundagas novada bērni.
Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir:
- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nevar nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
- bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību);
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
15.11.2005. MK noteikumi Nr. 857
21.03.2014. MK noteikumi Nr. 142
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

Pašvaldība pērk pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Dundagas novada Sociālais dienests vai pašvaldības bāriņtiesa.

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja

Talsu iela 7, Dundaga,

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
«Brigas», Kolka, katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00–15.30
26431158, soc@dundaga.lv, dace.upleja@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām Ineta Mauriņa

Talsu iela 7, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26618686, ineta.maurina@dundaga.lv

 

Sociālās palīdzības organizatore Inese Bernāne

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00
63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem Diāna Teibe

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no  plkst. 8.00–14.00

26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

Sociālā darbiniece Elīza Damberga

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdien plkst. 13.00–17.00
63200803, 26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

«Brigas», Kolka
Ceturtdien plkst. 8.00–14.00
26673376, eliza.damberga@dundaga.lv