Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Saņēmējs

Dundagas novada iedzīvotāji.
Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot 18 gadu vecumu sasniegušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai īslaicīgai aprūpei institūcijā noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums labāk atbilst personas vajadzībām konkrētajā situācijā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338
21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288
27.05.2003. MK noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu pieņemt 10 darba dienu laikā

Pakalpojuma maksa

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajai pakalpojuma maksai

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klienta izvēlētajā sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63200803, 26618686, soc@dundaga.lv

Darba laiks

Atbilstoši klientu vajadzībām, pamatojoties uz noslēgtās vienošanās nosacījumiem un aprūpes līmeņiem