Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku r

Kārtību, kādā politiski represētās personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 «Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem» (turpmāk — MK noteikumi nr. 279).

Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietusī persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu. Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegums iesniedz bērna likumiskais pārstāvis; 2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 3) ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un to, ka nav medicīnisku kontrindikāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmumu un personas dokumentus nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību  normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015, tel.:  67771041,  67771037,  67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv;  www.siva.gov.lv