Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Nodokļi, nodevas un maksājumi


Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Izziņu sagatavo no pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites datu bāzes par iesniegumā minētā nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu nomaksu uz iesniegumā norādīto datumu vai laika posmu.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu).

Saņemšanas termiņš

5 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Fiziskām personām – Ls 2, juridiskām personām – Ls 4

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237856, attistibas.nodala@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana represētām personām

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamo īpašumu neizmanto saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamo īpašumu daļēji izmanto saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokli nesamazina.
Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, tas jāpieprasa līdz katra taksācijas gada 1. februārim.

Saņēmējs

Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums,  (lejuplādēt veidlapu).
2. Politiski represētās personas apliecības kopija.

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237856, attistibas.nodala@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieškiršana trūcīgām vai maznodrošinātām personām vai ģimenēm

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Nodokļa atvieglojumu piešķir tiem, kam ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss. Trūcīgām personām 90 % un maznodrošinātām personām — līdz 90 % no aprēķinātās nodokļa summas par laiku, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam. Atvieglojums attiecas uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās neizmanto saimnieciskajā darbībā.

Saņēmējs

Fiziskas personas, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu).

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā

Saņemšanas veidi

Saņem automātiski pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa iegūšanas

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63200803, soc@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieškiršana daudzbērnu ģimenēm

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Nodokļa summa ir samazināma par 50 %, bet ne vairāk par 417 eiro, par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Šo atvieglojumu piemēro arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem.

Saņēmējs

Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu).

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā vai Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237856, nin@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana citiem maksātājiem

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Dome, pamatojoties uz motivēta iesnieguma pamata, var piešķirt šādus nodokļa atvieglojumus:

1) vientuļiem pensionāriem un vientuļiem 1. un 2. grupas invalīdiem, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz LR Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu – 50 % no nodokļa summas;

2) fiziskām vai juridiskām personām (sākot no otrā ražošanas gada) pēc jaunas ražotnes izveidošanas un ražošanas uzsākšanas Dundagas novadā, ja ražotnē gada vidējais strādājošo skaits nav mazāks par pieci – 70 % no nodokļa summas;

3) fiziskām un juridiskām personām, kas, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību, izbūvē Dundagas novadā koplietošanas būves sabiedriskajām vajadzībām par saviem līdzekļiem – 70 % no nodokļa summas. Atlaidi var piešķirt uz 10 gadiem.

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, tas jāpieprasa līdz katra taksācijas gada 15. janvārim.

Saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu).

2. Izziņa par personas ienākumiem un ģimenes sastāvu

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada pašvaldībā

Vieta

Piels iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237856, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Nekustamā īpašuma nodokļa korespondences e-pasta adreses paziņošana vai maiņa

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Īpašnieks paziņo pašvaldībai e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt nekustamā īpašmua nodokļa maksājuma paziņojumu un citu ar nodokli saistīto korespondenci.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»

Nepieciešamie dokumenti

Lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu:  Iesniegums

Saņemšanas termiņš

5 darba dienas

Pakalpojuma maksa

bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237856, 25446570, nin@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–12.00 un 12.30 –15.30