Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apraksts

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai un apmaiņai, zemes vienību sadalīšanai un konsolidācijai, kā arī piekļūšanas iespējas nodrošināšanai. Par atļauju sadalīt īpašumu un darba uzdevuma izsniegšanu tiek pieņemts pašvaldības lēmums. Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu sagatavo atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta un Dundagas novada Teritorijas plānojuma prasībām.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zemes ierīcības likums.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.505 «Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi».

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar ieskicēto atdalāmo platību.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00