Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšana

Atbildīgā iestāde

Saimnieciskais dienests

Pakalpojuma apraksts

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par zemes dzīlēm».

Ministru kabineta 01.01.2007. noteikumu Nr.1055 «Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi».

Ministru kabineta 29.09.2011. noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība».
Ministru kabineta 25.08.2012. noteikumu Nr.570 «Derīgo izrakteņu ieguves kārtība».

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, pašvaldībā saskaņā ar MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punktu iesniedz iesniegumu (11.pielikums), kurā ietver šādu informāciju:

  1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
  3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese.

Iesniegumam pievieno:

  1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
  4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
  5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
  6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
  7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

 

Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva  - 142,29 EUR

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atļauju izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237511, 26563742, andris.kojro@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00