Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Nekustamā īpašuma pakalpojumi


Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona. Pakalpojumu tiesīgs pieprasīt Dundagas novada teritorijā reģistrēta nekustamā īpašuma objekta īpašnieks (visi kopīpašnieki), ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, lietotājs vai īpašnieka pilnvarota persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 «Adresācijas sistēmas noteikumi»
Dundagas novada domes 24.11.2011. lēmums Nr.328 «Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām»

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums. (Lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu.)
2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

   

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšana

Atbildīgā iestāde

Saimnieciskais dienests

Pakalpojuma apraksts

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par zemes dzīlēm».

Ministru kabineta 01.01.2007. noteikumu Nr.1055 «Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi».

Ministru kabineta 29.09.2011. noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība».
Ministru kabineta 25.08.2012. noteikumu Nr.570 «Derīgo izrakteņu ieguves kārtība».

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, pašvaldībā saskaņā ar MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punktu iesniedz iesniegumu (11.pielikums), kurā ietver šādu informāciju:

  1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
  3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese.

Iesniegumam pievieno:

  1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
  4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
  5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
  6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
  7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

 

Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva  - 142,29 EUR

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atļauju izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237511, 26563742, andris.kojro@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Iesnieguma izskatīšana par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Atbildīgā iestāde

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija

Pakalpojuma apraksts

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos

Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr.748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi»

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Fiziskās personas iesnieguma veidlapa

Juridiskās personas iesnieguma veidlapa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Kanceleja, Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbilde tiek izsūtīta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi, vai saņemama personīgi, novada domē

Pakalpojuma saņemšana

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, e-pasts

63237857, dome@dundaga.lv

Pakalpojuma darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz iesnieguma un nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pamata tiek izvērtēta pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamība pašvaldības funkciju īstenošanai.

Ja pārdodamais nekustamais īpašums pašvaldībai nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorija izmantošanu, piecu darbadienu laikā tiek sagatavota izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ja pārdodamais nekustamais īpašums pašvaldībai ir nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorija izmantošanu, pašvaldība 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona, kas pērk vai pārdod nekustamo īpašumu (arī nekustamā īpašuma maiņas un mantošanas gadījumā – nepilsoņiem)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 «Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem».

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apraksts

Iesniedzējs iesniedz iesniegumu par īpašuma sadali, norādot atdalāmo zemes gabalu un tam piešķiramo nosaukumu.

Iesniegumu izskata un sagatavo lēmuma projektu par atļauju sadalīt īpašumu, nosaka atdalāmā zemes gabala lietošanas mērķi un nosaukumu. Tos iesniedz domei lēmuma pieņemšanai.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zemes ierīcības likums

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar ieskicēto atdalāmo platību.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi, vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apraksts

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai un apmaiņai, zemes vienību sadalīšanai un konsolidācijai, kā arī piekļūšanas iespējas nodrošināšanai. Par atļauju sadalīt īpašumu un darba uzdevuma izsniegšanu tiek pieņemts pašvaldības lēmums. Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu sagatavo atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta un Dundagas novada Teritorijas plānojuma prasībām.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zemes ierīcības likums.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.505 «Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi».

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar ieskicēto atdalāmo platību.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšana

Atbildīgā iestāde

Medību koordinācijas komisija

Pakalpojuma apraksts

Postījumu apjoma noteikšana, kurus
lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas
sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši medījamie dzīvnieki

Pakalpojuma saņēmējs

Zemes īpašnieks (tiesiskais valdītājs), nomnieks
(apsaimniekotājs) vai ganāmpulka īpašnieks (turētājs)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

26.05.2014. Ministru kabineta noteikumi nr. 269 Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Ja postījumi nodarīti mežsaimniecībai vai infrastruktūras objektiem, 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas. Ja postījumi nodarīti lauksaimniecībai vai lopkopībai, piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Kanceleja

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbilde tiek izsūtīta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi, vai saņemama personīgi, novada pašvaldībā

Pakalpojuma saņemšana

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, e-pasts

63237511, 29419195, dome@dundaga.lv

Pakalpojuma darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un
13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums. (Lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu.)
2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesnieguma pamata tiek izvērtēta iesniegumā norādīto koku ciršana saskaņā ar pašvaldības izdotajiem saistošiem noteikumiem un sagatavots izpilddirektora lēmums par atļauju vai noraidījumu koku ciršanai.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu plānotās darbības vietu.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbilde tiek izsūtīta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada pašvaldībā

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00

Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes pašvaldībā tiek iesniegts iesniegums un izstrādātais zemes ierīcības projekts. Iesniegumu un zemes ierīcības projektu izskata pašvaldības speciālisti, kas sagatavo lēmuma projektu par ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma vai adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu, kuru iesniedz domei lēmuma pieņemšanai.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zemes ierīcības likums.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.505 «Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi».

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (lejuplādēt veidlapu).
2. Izstrādātais zemes ierīcības projekts (4 eksemplāri).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00