Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē

Atbildīgā iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»
Kolkas pamatskola

Pakalpojuma apraksts

PII «Kurzemīte» uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. Pakalpojuma saņemšanai var pieteikties vecāki, kam ir bērni līdz 7 gadu vecumam. Komplektējot grupas, tiek ievērots bērnu skaits atbilstoši vecumiem. Vecāku pienākums ir līdz 20. augustam interesēties par vietu piešķiršanu. Grupas komplektē no 1. jūnija līdz 15. augustam. Vispirms tiek uzņemti bērni obligātajā izglītības vecumā — no 5 gadu vecuma.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums
[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]]
Likums «Par pašvaldībām»
PII Kurzemīte nolikums
Dundagas novada pašvaldības domes 24.08.2011. noteikumi Nr.15 «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas».

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (lejuplādēt).
2. Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
3. Bērna medicīniskā karte 026/u.
4. Izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām.
5. Ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.
6. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja bērnu piesaka speciālās pirmsskolas izglītības programmā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

25 darbadienas

Maksājumi

Bez maksas

Kā pieprasīt pakalpojumu

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā.

Vieta

PII «Kurzemīte», Talsu 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-2107

Kolkas pamatskola, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV- 3275

Tālrunis, epasts

PII «Kurzemīte», 63232265, 29245414, bernudarzs@dundaga.lv

Kolkas pamatskola PII «Rūķītis», 63220579, 26316324, kolkapsk@dundaga.lv

Darba laiks

darbadienās no plkst. 7.30 līdz 18.00