Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izglītības pakalpojumi


Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā

Pakalpojuma nosaukums

Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā

Atbildīgā iestāde

Dundagas vidusskola

Pakalpojuma apraksts

Skolā mācās bērni no 1. – 12.klasei.
Skola piedāvā 4 izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programma (kods 21011111);
2. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods 21011811);
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) (kods 31011013).

Pakalpojuma saņēmējs

Pamatskolā tiek uzņemti 7 – 18 gadus veci bērni.
Vidusskolā – jaunieši, kuri ieguvuši pamatizglītību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
02.09.2008. MK noteikumi Nr.715 «Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem».
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1027 «Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem».
Dundagas vidusskolas nolikums.

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par uzņemšanu pamatizglītības programmas 1.klasē.
2. Iesniegums par uzņemšanu pamatizglītības programmas klasē.
3. Iesniegums par uzņemšanu pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas klasē.
4. Iesniegums par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas klasē.
5. Iesniegums par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātienes) klasē.
Līgums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena

Maksājumi

Bez maksas

Kā pieprasīt pakalpojumu

Klātienē Dundagas vidusskolā

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē Dundagas vidusskolā

Vieta

Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63232192, fakss 63232194, sekretare@skola.dundaga.lv, www.dundaga.lv/skola

Darba laiks

Darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā

Atbildīgā iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»
Kolkas pamatskola

Pakalpojuma apraksts

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.15. bērnus reģistrē divu pakāpju rindās:

1. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, ja bērna un vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Dundagas novadā.

2. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, kas neatbilst 1. pakāpes rindai.

Bērnu izglītības iestādē pie tās vadītāja vai viņa pilnvarotas personas reģistrē vecāki, aizbildņi, audžuvecāki vai vecāku pilnvarota persona visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas brīža līdz skolas vecumam.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Likums «Par pašvaldībām»
PII Kurzemīte nolikums
Dundagas novada pašvaldības domes 24.08.2011. noteikumi Nr.15 «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas».

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par uzņemšanu bērnu reģistrācijas rindā (lejuplādēt).
2. Bērna dzimšanas apliecības vai bērna personas apliecinoša dokumenta kopija ( uzrādot oriģinālu)
3. Pilnvarotai personai — pilnvaras kopija.

Maksājumi

Bez maksas

Kā pieprasīt pakalpojumu

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā

Vieta

PII «Kurzemīte», Talsu 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-2107

Kolkas pamatskola, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Tālrunis, epasts

PII «Kurzemīte» : 63232265, 29245414, bernudarzs@dundaga.lv

Kolkas pamatskola PII «Rūķītis», 63220579, 26316324, kolkapsk@dundaga.lv

Darba laiks

darbadienās no plkst. 7.30 līdz 18.00

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē

Atbildīgā iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»
Kolkas pamatskola

Pakalpojuma apraksts

PII «Kurzemīte» uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. Pakalpojuma saņemšanai var pieteikties vecāki, kam ir bērni līdz 7 gadu vecumam. Komplektējot grupas, tiek ievērots bērnu skaits atbilstoši vecumiem. Vecāku pienākums ir līdz 20. augustam interesēties par vietu piešķiršanu. Grupas komplektē no 1. jūnija līdz 15. augustam. Vispirms tiek uzņemti bērni obligātajā izglītības vecumā — no 5 gadu vecuma.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums
[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]]
Likums «Par pašvaldībām»
PII Kurzemīte nolikums
Dundagas novada pašvaldības domes 24.08.2011. noteikumi Nr.15 «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas».

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (lejuplādēt).
2. Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
3. Bērna medicīniskā karte 026/u.
4. Izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām.
5. Ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.
6. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja bērnu piesaka speciālās pirmsskolas izglītības programmā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

25 darbadienas

Maksājumi

Bez maksas

Kā pieprasīt pakalpojumu

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā.

Vieta

PII «Kurzemīte», Talsu 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-2107

Kolkas pamatskola, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV- 3275

Tālrunis, epasts

PII «Kurzemīte», 63232265, 29245414, bernudarzs@dundaga.lv

Kolkas pamatskola PII «Rūķītis», 63220579, 26316324, kolkapsk@dundaga.lv

Darba laiks

darbadienās no plkst. 7.30 līdz 18.00