Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Laulības reģistrācija

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgs noteikta parauga iesniegums.

 

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.


Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Saņēmējs

Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR un kurām nav Civillikuma 32., 35., 37., 38.p. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu  

Dundagas novada Domes 28.03.2013. lēmums Nr. 52 Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.

Nepieciešamie dokumenti

Noteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi dzimt@dundaga.lv vai uz e-adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecinošs dokuments — laulības šķiršanas apliecība, izraksts no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums par laulības šķiršanu —, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu. Jāuzrāda oriģināls.

Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (jāiesniedz oriģināls)

Ārzemniekam — attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. Jāiesniedz oriģināls.

Saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju € 14;

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.

 

Maksa par laulības noslēgšanas svinīgu ceremoniju pēc nodaļas domes29.01.2015. lēmuma

 

Svinīga laulības reģistrācija:

  • ar muzikālo pavadījumu — 35 €; bez muzikālā pavadījuma ar ierakstu mūziku fonā — 10 €;
  • ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā ar muzikālo pavadījumu, transportu nodrošina pakalpojuma saņēmējs — 100 €;
  • ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā bez muzikālā pavadījuma, transportu nodrošina pakalpojuma saņēmējs — 70 €.

 

Atvieglojumi.

No maksas par pamatpakalpojumu — laulības ceremonijas norise dzimtsarakstu nodaļas telpās — atbrīvoti laulības slēdzēji 100% apmērā, ja abi laulības slēdzēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem, 50% apmērā, ja viens laulības slēdzējs ir 1. vai 2. grupas invalīds vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīts par trūcīgu.

 

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātiene. Personas kas vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene. Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kas stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00

Konta numurs nodevas vai maksas pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts nodeva un pašvaldības nodeva –
Dundagas novada pašvaldībai,
reģistrācijas nr. LV90009115209
AS SWEDBANK , bankas kods HABALV22, konts LV72HABA0551025898982