Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, sekretāre un trīs locekļi. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļus ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem. 

Bāriņtiesas

darbinieks

Vārds, uzvārds

Pieņemšanas vieta un laiks

Kontakti

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Daina Dēvita 

Pils iela 5, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV 3270:

pirmdienās  plkst. 13.00–18.00,

trešdienās  plkst. 9.00–12.00,

piektdienās 9.00–12.00.

 

«Brigas», Kolkas pagasts, Talsu novads. LV 3275 – pēc nepieciešamības

T. 63237854

T. 20220495

daina.devita@dundaga.lv

Bāriņtiesas loceklis

Jānis Skujiņš

 

T. 20273535

 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem (Konvencijām, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika, Starpvalstu līgumiem, kas ratificēti Saeimā, uz Latvijas Republikas Civillikumu, Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu, Administratīvā procesa likumu, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1037 ” Bāriņtiesu darbības noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem) un publisko tiesību principiem.

 

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

Bāriņtiesa:

1) aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

2) izskata iesniegumu un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

3) piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa aizīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

4) sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;

5) informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

6) neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;

7) sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

8) Kriminālprocesa likuma noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

 

Bāriņtiesas tiesības

Bāriņtiesas ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un  organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību  ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2) pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas- mantojuma atstājēja- kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu ( mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja  vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai  pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas azdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;

3) veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

4) uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērnu vai citas rīcībnespējīgas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

5) sniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;

6) veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;

7) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģiskoizpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

8)  pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

 

Bāriņtiesas veiktās notariālās darbības

Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma bāriņtiesas loceklis  Civillikuma paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu  kārtošanā, gadā par mantojuma apsardzību,  veic bērnu un citu rīcībnespējīgu personu mantisko tiesību aizsardzību pasākumus, kā arī izdara apliecinājumus. Bāriņtiesā izdarītie apliecinājumi juridiskā  spēka ziņā pielīdzināmi notariālajam apliecinājumam:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz  latus, ja viens no līdzējiem dzīvo Dundagas novadā;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku  vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali( neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Dundagas novada bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus( neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī  pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus;

4) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras( izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju parakstu īstumu uz dokumentiem;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesniesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām  pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai;

9) sastāda cita veida dokumentu projektus.

 

Nodevas

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmo daļu bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1)    par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 €;

2)    par darījuma apliecināšanu — 7,11 €;

3)    par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 €;

4)    par testamenta pieņemšanu glabāšanā —  34,15 €;

5)    par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 €;

6)    par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 €;

7)    par paraksta apliecināšanu — 2,85 €;

8)    par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 €  par katru lappusi;

9)    par noraksts vai izraksta sastādīšanu —  1,42 € par katru lappusi;

10)  par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 €  par katru lappusi);

11)  par paziņojuma izsniegšanu —  4,27 €;

12)  par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu —  4,27 €;

13)  par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 €;

14)  par  paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma —  4,27 €;

15)  par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 €;

16)  par cita veida dokumenta sastādīšanu —  4,27 €  par katru lappusi.

 

Saskaņā ar Dundagas pašvaldības 23.09.2009. saistošajiem noteikumiem nr. 9 un 26.09.2013. grozījumiem nr. 16, invalīdiem un pensionāriem ir noteikti nodevu atvieglojumi.

 

Dundagas novada bāriņtiesas nolikums

 

Bāriņtiesas sniegtie pakalpojumi