Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iestādes un struktūrvienības

Iestāde «Pašvaldības centrālā administrācija»

Administrācijas pārvalde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas uzdevums ir nodrošināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādi, apkopot un sniegt informāciju par teritorijas attīstības programmas realizāciju, īstenot teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu un nodokļu uzskaiti, nodrošināt pašvaldības informācijas tehnoloģiju attīstību, kā arī sekmēt iestādes uzdevumu īstenošanu.

Nodaļa īsteno pašvaldības attīstības programmas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā un piesaista finanšu līdzekļus no valsts un starptautiskajiem fondiem, kā arī citiem finanšu avotiem pašvaldības attīstības projektu īstenošanai.

Grāmatvedība

Avīze «Dundadznieks»

Avīze iepazīstina ar novada domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, atspoguļo Dundagas un Kolkas pagasta dzīves aktualitātes, norises izglītībā, kultūrā, politikā, sportā, uzņēmējdarbībā,  pievēršas novada kultūrvēsturei, vēsta par novada bijušajiem iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldības vadībai saikni ar iedzīvotājiem un otrādi.


Pārējās iestādes

Brīvā laika pavadīšanas centrs

Brīvā laika pavadīšanas centra uzdevums ir radīt iespējas dažādām iedzīvotāju grupām īstenot izglītojošus, attīstību veicinošus, veselīgu dzīvesveidu popularizējošus pasākumus, sekmēt  iedzīvotāju pašiniciatīvu un veicināt sadarbību starp pašvaldības valsts un sabiedriskajām organizācijām, organizēt izglītojošus atpūtas, izklaides un veselīgus brīvā.

Būvvalde

Saimnieciskais dienests

Sociālais dienests

Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dundagas novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, krīžu situācijās nonākušām personām, kā arī palīdz personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus.

Dzimtsarakstu nodaļa

Bāriņtiesa

Kubalu skola-muzejs

Iestāde apsaimnieko Kubalu skolas namu (valsts nozīmes kultūras piemineklis), tā sētu un tuvāko apkārtni.

Dundagas vidusskola

Dundagas vidusskola ir Dundagas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno divas vispārējās pamatizglītības un divas vispārējās vidējās izglītības programmas.

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

Izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu īstenošanai Dundagas pagastā un Kolkas pagastā.

Kolkas pamatskola

Kolkas pamatskola ir Dundagas novada pašvaldībasizglītības iestāde ar struktūrvienību PII «Rūķītis». Pamatskola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un pirmskolas izglītības programmu.

Dundagas kultūras pils

«Dundagas Kultūras pils» ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, profesionālas tūrisma nozares attīstības veicināšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm.

Kolkas pagasta pārvalde

Kolkas pagasta pārvalde ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kura nodrošina pašvaldības pakalpojumu pieejamību Dundagas novada Kolkas pagastā.

Kolkas pagasta pārvaldes nolikums

Dundagas novada centrālā bibliotēka

2010. gadā reorganizē novada bibliotēkas un ar 01.01.2011. darbu uzsāk pašvaldības iestāde «Dundagas novada Centrālā bibliotēka». Iestādes struktūrvienības ir Kaļķu bibliotēka, Kolkas pagasta bibliotēka, Mazirbes bibliotēka un Vīdales bibliotēka.