Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2015. gada budžets

Dundagas novada pašvaldības budžets 2015. gadam ir apstiprināts Dundagas novada domē 26.02.2015. ar saistošajiem noteikumiem nr. 4 «Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam».

Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 162 «Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināšanu» (protokols nr. 9, 13.§) ir apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.2030.gadam, kurā ir noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Ar Dundagas novada domes lēmumu nr.163 «Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu» (protokols nr. 9, 14.§) ir apstiprināta Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam, kurā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Abi plānošanas dokumenti un Dundagas novada pašreizējās situācijas raksturojums sniedz ieskatu novada ekonomiskajā un sociālajā situācijā. Iedzīvotāju skaitam pēdējo gadu laikā ir tendences samazināties un iedzīvotāju dabiskais pieaugums pašvaldībā ir negatīvs. Iedzīvotāju skaita izmaiņu prognozes liecina, ka pie līdzīgiem dzimstības, mirstības un migrācijas rādītājiem turpmāko 20 gadu laikā iedzīvotāju skaits varētu sarukt par aptuveni 20%. Bezdarbnieku skaits Dundagas novadā pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Bezdarba līmenis ir ievērojami mazāks, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Latvijā un Kurzemē, kā arī Talsu un Ventspils novadiem, tomēr tas varētu būt saistīts arī ar iedzīvotāju migrāciju darba meklējumos ārpus Latvijas.

Šie rādītāji ir cieši saistīti ar Dundagas novada pašvaldības budžeta galveno ieņēmumu avotu — iedzīvotāju ienākuma nodokli. Dundagas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2015. gadam ir salīdzināmi ar ieņēmumiem 2014. gadā, līdz ar to budžeta veidošanā tika dots uzdevums iestāžu un struktūrvienību budžetu plānus pamatfunkciju nodrošināšanai veidot iepriekšējā gada robežās. Būtisku noslodzi 2015. gada budžeta veidošanā radīja minimālās darba algas palielinājums un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazinājums.

Plānotie ieņēmumi un izdevumi (€) 2012.–2015.
Plānotie ieņēmumi un izdevumi (€) 2012.–2015.

Neskatoties uz ierobežotajām budžeta iespējām, plānojot 2015. gada budžeta saimnieciskos izdevumus vērā tika ņemtas Attīstības programmā noteiktās rīcības. 2015. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi tehnisko projektu izstrādei, pašvaldības īpašumā esošo ēku energosertifikācijai (saskaņā ar 27.11.2014. domes sēdes lēmumu nr. 279), ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai, monitoringa pakalpojumam rekultivētajās izgāztuvēs Dundagā un Kolkā, artēziskā urbuma tamponēšanai Dundagā Maija ielā, Dundagas novada ainavas analīzes projekta izstrādei, nekustamo īpašumu dokumentu kārtošanai, novada ceļu inventarizācijai, 13 Dundagas novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projekta izstrādei un citiem pasākumiem.

Turpmākos divos saimnieciskos gados plānots piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu par pamatu ņemot 2015. gadā izstrādātos tehniskos projektus un veikto pašvaldības īpašumā esošo ēku energosertifikāciju.

2015. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir ar 4% samazinājumu, salīdzinot ar iepriekšējā gada plānu.

Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 932 753 € ir par 19% lielāks nekā iepriekšējā gadā, savukārt ieņēmumi no finanšu izlīdzināšanas fonda ir 330 201 €, kas ir par 42% mazāk kā 2014. gadā. Papildus pašvaldība saņem valsts budžeta mērķdotāciju 102 244 €, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī.

Plānotie galveno ieņēmumu rādītāji (€) 2012.–2015.
Plānotie galveno ieņēmumu rādītāji (€) 2012.–2015.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa salīdzinot ar 2014. gada plānu ir samazinājušies par 13%.

Plānotie galveno ieņēmumu rādītāji (€) 2012.–2015.
Plānotie galveno ieņēmumu rādītāji (€) 2012.–2015.

Izglītības un Zinātnes ministrija pedagogu atalgojumam un Mazirbes speciālās internātskolas uzturēšanas izmaksām 8 mēnešiem ir aprēķinājusi par 7% mazāk nekā pagājušā gada sākumā. Samazinājums kopā sastāda 100 070 €. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pašvaldībai par 15% jeb 22 292 € ir samazinājušies ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītību.

Pakāpeniski pieaug valsts budžeta finansējums Dundagas Mākslas un mūzikas skolai.

2015. gada pamatbudžeta plānotie izdevumi salīdzinot ar iepriekšējā gada plānu ir samazinājušies par 3%. Lielu ietekmi uz 2015. gada plānotajiem kopējiem budžeta izdevumiem atstāja 2013. gada decembrī pieņemtais lēmums par pašvaldības darbinieku darba algu un nodokļu samaksu 2013. gada decembra mēnesī. Šāda nepieciešamība bija saistīts ar grāmatvedības uzskaites un nodokļu maksājumu pielāgošanu eiro ieviešanai, līdz ar to 2014. gada budžetā atlīdzība tika plānota tikai 11 mēnešiem.

Pamatbudžeta izdevumu 3 530 483 € izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas ir:

 • Vispārējos valdības dienestos salīdzinot ar 2014. gada plānu ir 8% palielinājums. Tas izskaidrojams ar finansējuma pieaugumu atlīdzībai un pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Sabiedriskās kārtības un drošības jomā ir 7% palielinājums, kas saistīts ar finansējuma pieaugumu atlīdzībai.
 • Ekonomiskai darbībai ir 3% palielinājums, kas saistīts ar finansējuma pieaugumu atlīdzībai un finansējuma samazinājumu algotiem pagaidu darbiem.
 • Vides aizsardzībai un apsaimniekošanai ir 19% samazinājums, jo 2015. gadā nav plānoti investīciju izdevumi.
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 19% samazinājums, jo 2015. gadā nav plānoti investīciju izdevumi.
 • Atpūtai, kultūrai un reliģijai ir 5% palielinājums un tas saistīts ar sekojošu lielu kultūras pasākumu organizēšanu: Dundagas parka estrādes atklāšanu, Sklandu raušu festivālam, Jūras svētkiem, gatavošanos un piedalīšanos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
 • Izglītībai ir 1% palielinājums, jo plānots remontēt pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vienu grupiņu un aprīkot to ar jaunu inventāru. Tāpat ir palielinājies finansējums brīvpusdienām novada skolās, jo ar 2015. gada 1. janvāri ar brīvpusdienām tiek nodrošināti arī 4. klašu skolēni.
 • Sociālai aizsardzībai ir 2% palielinājums, kas saistīts ar palielinājumu pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

  Plānotie izdevumi pa funkcionālajām (€) 2012.–2015.
  Plānotie izdevumi pa funkcionālajām (€) 2012.–2015.

  .

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas salīdzinot ar 2014. gada plānu ir:

 • Atlīdzībai ir 8% pieaugums. 2014. gada budžetā atlīdzība tika plānota tikai 11  mēnešiem un 2015. gadā pieaug arī minimālā darba samaksa.
 • Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksas palielinājums par 15% saistīts ar kultūras pasākumu nodrošinājumu 2015. gadā, brīvpusdienu izmaksu palielināšanos izglītības iestādēs, tehnisko projektu izstrādi.
 • Krājumu un materiālu pieaugums par 7% ir saistīts ar inventāra iegādi izglītības iestādēs.
 • Kredītprocentu apmaksas samazinās par 6%. Kopējie parādi un galvojumi 2015. gadā un turpmākajos divos gados sastāda 5% no pašvaldības ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām Finanšu izlīdzināšanas fondā.
 • Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām samazināti par 84%.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (€) 2012.–2015.
Plānotie izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām (€) 2012.–2015.

 

2015. gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējā gada plānu ir ar 15% palielinājumu. Palielinās ieņēmumi no Ceļa fonda līdzekļiem.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas resursu atjaunošanai. Faktiski izmaiņas skar Ceļa fonda līdzekļus, kas palielinās par 4 752 €. Ceļa fonda līdzekļi sastāda 75% no kopējiem speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumiem. Saņemtie ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajiem mērķiem.

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta atbilstoši likuma «Par pašvaldībām» prasībām kā saistošie noteikumi, kā arī likuma «Par pašvaldības budžetiem» 16. un 17. panta prasībām un tai ir pievienots pašvaldības rīcības plāns investīciju ieguldījumiem 2015.–2017. gadam.

Lejupielādējamie faili