Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Zemes izmantošana

Dundagas novada teritorijas izmantošanas struktūrā noteicošo vietu ieņem mežu zemes, kas aizņem 72,7% no kopējās platības. Novadā ir samērā maz lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tās kopumā aizņem tikai 15,0% no visas teritorijas.

Zemes sadalījums (%) pa zemes lietošanas veidiem Dundagas novadā (01.01.2013.). Avots: VZD.

Pagastu griezumā būtiskākās atšķirības vērojamas lauksaimniecībā izmantojamo zemju un purvu procentuālajā dalījumā. Ja Dundagas novadā lauksaimniecības zemes veido 17,6%, tad Kolkas pagastā tikai 3,3% no kopplatības. Savukārt purvi Kolkas pagastā aizņem 19,2%, bet Dundagas pagastā tikai 1,4% no visām platībām.

Mežu aizņemto platību rādītājs Dundagas novadā (72,7%) ir lielākais starp kaimiņu pašvaldībām, kā arī lielāks par vidējo rādītāju valstī kopumā (46,4%). Piejūras zemienē atrodas lieli mežu masīvi, kas galvenokārt atrodas uz slapjām minerālaugsnēm. Tajos dominē damaksnis un mētrājs, savukārt pārmitrajās platībās ar sliktu virszemes noteci ir sastopams dumbrājs un niedrājs. Nabadzīgās augsnēs dominē parastā priede, bet bagātākās egle. Dundagas pacēlumā dominē velēnu stipri un tipiski podzolētās augsnes, bet izplatīti galvenokārt tādi mežaudžu tipi kā priežu damaksnis, egļu vēris un damaksnis.

Aramzemes aizņem 5290,7 ha, jeb vairāk kā pusi (52,4%), ganības 3258,0 ha (32,3%) un pļavas tikai 1411,1 ha (14%) no visām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums (%) pa izmantošanas veidiem Dundagas novadā (01.01.2013.). Avots: VZD.

Lielākās vienlaidus lauksaimniecības zemju platības atrodas Dundagas pagasta centrālajā daļā, savukārt Kolkas pagastā lauksaimniecības zemes aizņem mazas platības. Iekultivētās platības aizņem Dundagas pacēluma augstākās, labāk drenētās vietas, kurās dominē mālaini cilmieži. Tīrumu masīvi biežāk ir nelieli un iekultivēti uz velēnu vāji vai vidēji podzolētām augsnēm. Lieli tīrumi atrodas tikai uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem no Dundagas.

Kopumā lauksaimniecību zemju kvalitāte novadā ir zema, maz piemērota intensīvai un efektīvai lauksaimnieciskajai ražošanai. Neuzturot kārtībā novadgrāvjus, liela daļa no meliorētajām zemēm ir sliktā stāvoklī. Savukārt daudzas no zemēm netiek izmantotas un pamazām sāk aizaugt ar krūmiem un kokiem.

Ūdeņu teritorijas aizņem 785 ha, jeb 1,2% lielu novada platību, savukārt 12,8 ha veido zeme zem zivju dīķiem.

Purvi aizņem 3053,0 ha, jeb 4,5% lielu novada teritoriju.

Lielākais pēc platības ir Bažu purvs (1880 ha), kas atrodas Kolkas pagasta un Slīteres Nacionālā parka teritorijā. Savukārt Dundagas pagasta teritorijā atrodas trīs lieli sūnu purvi — Piltenes purvs (284 ha), Rukšu purvs (95 ha) un Sausteres purvs (68 ha).