Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

PII «Kurzemīte»

 

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

E-adrese: pii@90009115209

Iestādes vadītāja  Rudīte Baļķīte  29245414   rudite.balkite@talsi.lv
Iestādes vadītāja vietniece  Inga Blūmentāle 29245414  inga.blumentale@talsi.lv
Logopēde Inese Veinberga 26301140  
Mūzikas skolotāja Evija Cirvele    
Sporta skolotāja Diāna Šņepste    
Medmāsa Anita Lavrenova 29391899  anita.lavrenova@talsi.lv
Saimniecības pārzinis Valdis Šleiners 29262848 valdis.sleiners@talsi.lv
Lietvede Dace Kirilko 29245414 dundagaspiikurzemite@talsi.lv

Skatīt lielākā kartē

Ja vēlaties iesniegt iesniegumu bērna reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādelektroniski latvija.lv vidē, tad to iespējams izdarīt šeit.

 

 

Iestādes darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.00–19.00

Iestādes vadītāja apmeklētājus pieņem tikšanos iepriekš saskaņojot pa tālr. 29245414

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4101901588

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950. gadā. Pašreiz iestāde atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984. gada uzceltajā ēkā. 2022./2023. mācību gadā mācības PII «Kurzemīte» pirmsskolas izglītības programmas apguvei 8 grupās nodrošina 152 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 21 pedagoģiskie darbinieki un 16 tehniskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki: zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas.

Seko līdzi :   https://www.facebook.com/Kurzemite

 

PII «Kurzemīte» nolikums

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.

Iestādes attīstības plāns 2021. - 2024. gadam

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi  

1. Drošības instrukcijas bērniem

2. Uzvedības noteikumi bērniem

3. Rīcība infekcijas slimību gadījumos

4. Uzturēšanās kārtība iestādē

5. Fiziska vai emocionāla vardarbība

6. Personas datu apstrāde  

7. Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

8. Iesniegumu un atbilžu izskatīšanas kārtība

9. Kārtība kādā reģistrē izglītojamo kavējumus

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” telpās un teritorijā

GROZĪJUMI "Kārtībai, kādā tiek nodrošinātas Covid_19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes "Kurzemīte" telpās un teritorijā.

 

 

Grupas 2022./2023. mācību gadā

Grupa

Skolotāji

Skolotāju palīgs

Bērnu vecums

Bērnu skaits

«Saulīte»

Ineta Feldentāle,
Līga Paegleskalne

Daiga Kriķīte

3

19

«Mārīte»

Gunta Mika

Inga Popmane

Ilze Kristiņa

1,5

19

«Taurenītis»

Līga Enzele 
Monta Bērente

Lienīte Sirkele

 6

19

«Spārīte»

Irina Seržante 
Agnija Ozollapa

Santa Melkerte

 5/6

20

«Bitīte»

Guna Balode,
Lelde Dēvita

Liene Liepiņa

3/4

21

«Pienenīte»

Inta Grīnīte 
Mudīte Jurča

Kristīna Antmane

5

19

«Sienāzītis»

Sarmīte Sirkele

Elīna Baļķīte

Baiba Bumbiere

17

«Skudriņa»

Iveta Stare

Krista Skarbiniece

Marina Fisjuka

 2

19

 Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma nr. V-3944 (programmas kods 01011111)

 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vīzija, misija, mērķis  2022./2023.m.g.

 

 Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

 Misija: Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Vērtības– cieņa, mērķtiecība, latviešu valoda

Mērķis: Mācību un audzināšanas process tiek veidots tāds, kurā bērns mācās saprast digitālo tehnoloģiju lomu.

Gada galvenie mācību uzdevumi:

 1. Pilnveidot kompetenci izglītības tehnoloģiju jomā:

 • Bērnu apmācības procesā izmantot modernās IT;
 • Padziļināta sadarbība ar IT mentoru;
 • Metodiskās dienas pedagogiem IT jomā;
 • Noteikumi un dažādu IT darbības principi (digitālā pildspalva, Bee-bot roboti, digitālais globuss, projektors, telefons u.c.)
 • Sapulces vecākiem par jauno IT rīku izmantošanu mācību un audzināšanas procesā;
 • Pieredzes apmaiņa ar novada pirmsskolām;
 

2. Identificēt un sniegt nepieciešamos atbalsta pasākumus bērniem ar speciālām vajadzībām:

 • Kursi, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei;
 • Mērķgrupu diskusijas par bērnu ar speciālām vajadzībām izvērtēšanu;
 • Individuālā mācību plāna izveide;
 • Vecāku iesaiste individuālā izglītības plāna izveidē;
 • Grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, vecāku regulāra sadarbība atbalsta sniegšanā bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

 2022./2023. mācību gadā ekoskolas gada tēma  — ENERĢIJA.

Enerģijas izmantošana ir visas pasaules rūpe. Ikviens no mums var sniegt būtisku ieguldījumu oglekļa dioksīda izmešu daudzuma samazināšanā. Šajā nodaļā sniegti ieteikumi, ko skolotājs var darīt, lai veicinātu pirmsskolēnu priekšstatus par enerģiju, un tādējādi uzlabotu enerģijas izmantošanas efektivitāti.

Ekoskolas mērķi:

• Pievērst pirmsskolēnu uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar vides prob- lēmām.

• Likt pirmsskolēniem apzināties saistību starp enerģijas izmantošanu un finansēm.

• Parādīt, ka pasākumi, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, arī ir efektīvi un ietaupa gan enerģiju, gan arī finanses.

• Izpētīt un apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu. Mācību satura uzdevumi

• Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, pārveidošanu, izmantošanu un par šo procesu sekām.

• Sekmēt vienkāršus priekšstatus par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem.

• Veicināt priekšstatus par uzlabotu energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanas nozīmi.

• Rosināt taupīgi/efektīvi izmantot enerģiju.

 

 

 Ekoskolas programmā esam no 2014. gada.


 

 

 

 

 

Notikumiem mūsu iestādē varat sekot līdzi arī www.facebook.com meklētājā ierakstot:

Dundagas PII «Kurzemīte»