Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

PII «Kurzemīte»

 

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

E-adrese: pii@90009115209

Iestādes vadītāja  Rudīte Baļķīte 63232265, 29245414 bernudarzs@dundaga.lv
Iestādes vadītāja vietniece  Inga Blūmentāle 29245414  
Medmāsa Anita Lavrenova 29391899  
Logopēde Inese Veinberga 26301140  

Skatīt lielākā kartē

Iestādes darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.00–19.00

Iestādes vadītāja apmeklētājus pieņem tikšanos iepriekš saskaņojot pa tālr. 29245414

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4101901588

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950. gadā. Pašreiz iestāde atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984. gada uzceltajā ēkā. 2020./2021. mācību gadā mācības PII «Kurzemīte» pirmsskolas izglītības programmas apguvei 8 grupās nodrošina 147 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 20 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki: zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas.

PII «Kurzemīte» nolikums

Iestādes pašvērtējuma ziņojums 2019/2020

 

Iekšējās kārtības noteikumi

1. Drošības instrukcijas bērniem

2. Uzvedības noteikumi bērniem

3. Rīcība infekcijas slimību gadījumos

4. Uzturēšanās kārtība iestādē

5. Fiziska vai emocionāla vardarbība

6. Personas datu apstrāde  

7. Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

8. Iesniegumu un atbilžu izskatīšanas kārtība

9. Kārtība kādā reģistrē izglītojamo kavējumus

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” telpās un teritorijā

 

 

Grupas 2020./21. mācību gadā

Grupa

Skolotāji

Skolotāju palīgs

Mūzikas skolotāja

Bērnu vecums

Bērnu skaits

«Saulīte»

Ineta Feldentāle,
Līga Paegleskalne

Daiga Kriķīte

Evija Cirvele

1,5

17

«Mārīte»

Iveta Stare, 
Gunta Mika

Ilze Kristiņa

Evija Cirvele

16

«Taurenītis»

Līga Enzele 
Monta Bērente

Lienīte Sirkele

Evija Cirvele

 4

19

«Spārīte»

Irina Seržante 
Vija Freimane

Santa Melkerte

Evija Cirvele

 5 - 6

21

«Bitīte»

Guna Balode,
Madara Nierliņa

Sintija Bumbiere

Evija Cirvele

5

21

«Pienenīte»

Inta Grīnīte 
Mudīte Jurča

Aija Rudbaha

Evija Cirvele

6

20

«Sienāzītis»

Sarmīte Sirkele

Elīna Baļķīte

Baiba Bumbiere

Evija Cirvele

3 - 4 

18

«Skudriņa»

Elīna Kreivina

Lelde Dēvita

Krista Skarbiniece

Evija Cirvele

 2

16

 

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma nr. V-3944 (programmas kods 01011111)

 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes ,, Kurzemīte” vīzija, misija, mērķis.


  Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

 

Misija:Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

 

2020./2021. mācību gada mērķis: Pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” absolvents ir zinātkārs, patstāvīgs un drošs. Vērtības-veselība, sadarbība, latviešu valoda.

 

Gada galvenie mācību uzdevumi 2020./2021. mācību gadam:

1. Turpināt veidot padziļinātu izpratni un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu iestādes darbā.

 • Panākt līdzsvarotu un pēctecīgu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas izglītības apguvi;
 • Pastiprināt aktīvu, individuālā bērna pieredzē un izziņā balstītu mācību procesu, veicinot domāšanu iedziļinoties, izmantojot pieredzi un ikdienas situācijas, domājot, darbojoties ar prieku un apgūto nostiprinot jaunās situācijās;
 • Izglītības iestādē veido tādu mācību vidi, kas ir atbilstīga dažādām un individuālām bērnu mācīšanās vajadzībām lietpratības attīstībā telpās un ārā, veicinot bērnu domāšanas, sociāli emocionālo,sadarbības, uzņēmējspējas un citu caurviju prasmju, zināšanu un pamatprasmju mācību jomās nostiprināšanu un vērtību izpratnes veidošanos.

2. Mērķtiecīgi attīstīt bērna valodu, papildināt bērnu vārdu krājumu, lai bērns pilnvērtīgi varētu paust savas vēlmes, gribu un emocijas.

 • Padziļināta sadarbība ar skolotāju – logopēdu;
 • Vecumposmam atbilstošu dzejoļu, rotaļu, skaitāmpantu, pirkstiņrotaļu pielietošana rotaļdarbības procesā;
 • Atklātā nodarbība (pedagogu pieredzes apmaiņa) akcentējot valodas mācību jomu.

 

3.Turpināt veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu - bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās.

 • Aktīva iesaistīšanās Ekoskolas programmas apguvē;
 • Rotaļnodarbību vadīšanā āra vidē;
 • Padziļināta bērnu interese par dabā notiekošajiem procesiem;
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība āra vidē;
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.

  

Ekoskolas programmā esam no 2014. gada.

2019.gada 16. septembrī jau ceturto reizi saņēmām starptautisko ekoskolas sertifikātu «Zaļais karogs».


2020./2021. mācību gadā ekoskolas gada tēma  —  MEŽS.

  Mežs mums ir visapkārt. Veselīgs un daudzveidīgs. Mežs – mūsu nacionālā bagātība, bet nevis kā resurss, kas kaut ko dod, bet kā vērtīga ekosistēma, mājas daudzām dzīvām radībām un prieka avots mums pašiem. Bet cik daudz par to zinām, vai to sajūtam? Vai mūsdienu steidzīgajā pasaulē mākam to novērtēt?

Ekoskolas mērķi

• Veidot bērnu izpratni par mežu kā ekosistēmas nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.

 • Veidot sapratni par cilvēka attiecībām ar mežu.

• Izmantot mežu kā mācību un praktisko nodarbību avotu.

 • Palīdzēt bērniem un plašākai sabiedrībai saprast, ka meža saglabāšana ir vitāli svarīga mūsu nākotnei.

Ekoskolas uzdevumi:

• Rosināt iepazīt mežu tuvējā apkaimē un dažādas tajā mītošās augu un dzīvnieku sugas.

 • Veicināt priekšstatu par meža ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību tajā.

• Sekmēt priekšstatu par meža videi draudzīgiem izmantošanas veidiem un apsaimniekošanu.

• Rosināt interesi par meža vēsturi.

• Veicināt vienkāršu priekšstatu par meža ietekmi uz klimatu.

 • Rosināt emocionālu atsaucību.

 

 

 


 

 

 

 

 

Notikumiem mūsu iestādē varat sekot līdzi arī www.facebook.com meklētājā ierakstot:

Dundagas PII «Kurzemīte»