Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

PII «Kurzemīte»

 

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

 

E-adrese: pii@90009115209

Iestādes vadītāja  Rudīte Baļķīte 63232265, 29245414 bernudarzs@dundaga.lv
Iestādes vadītāja vietniece  Inga Blūmentāle 29245414  
Medmāsa Aija Kantsone 29470793  
Logopēde Inese Veinberga 26301140  

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.30–18.00

Iestādes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • P.: 13.00 - 18.00
 • T.: 7.30 - 15.00
 • Vai tikšanos iepriekš saskaņojot pa tālr. 29245414

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4101901588

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950. gadā. Pašreiz iestāde atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984. gada uzceltajā ēkā. 2019./2020. mācību gadā mācības PII «Kurzemīte» pirmsskolas izglītības programmas apguvei 8 grupās nodrošina 145 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 17 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki: zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas.

PII «Kurzemīte» nolikums

Pašvērtējuma ziņojums 2019

Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība pirmsskolas izglītības iestādē

 

Grupas 2019./20. mācību gadā

Grupa

Skolotāji

Skolotāju palīgs

Mūzikas skolotāja

Bērnu vecums

Bērnu skaits

«Saulīte»

Ineta Feldentāle,
Liene Grīnberga

Daiga Kriķīte

Ineta Feldentāle

2 - 3

15

«Mārīte»

Iveta Stare, 
Gunta Mika

Ilze Kristiņa

Rudīte Baļķīte

3 - 4

15

«Taurenītis»

Līga Enzele 
Mudīte Jurča

Lienīte Sirkele

Evija Cirvele

 3 - 5

20

«Spārīte»

Irina Seržante 
Sarmīte Sirkele

Santa Melkerte

Evija Cirvele

 6 - 7

21

«Bitīte»

Guna Balode,
Irina Seržante

Vija Freimane

Evija Cirvele

6 - 7

22

«Pienenīte»

Inta Grīnīte 
Mudīte Jurča

Kristīne Antmane

Evija Cirvele

5 - 6

21

«Sienāzītis»

Lāsma Lavrenova

Zane Reinfelde

Zita Stumbiņa

Evija Cirvele

4 - 5

19

«Skudriņa»

Elīna Kreivina

Iveta Stare

Līga Paegleskalne

Evija Cirvele

1,5 - 2

10

 

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības programma nr. V-3944 (programmas kods 01011111)

 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes ,, Kurzemīte” vīzija, misija, mērķis.


 Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

 

Misija: Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

 

2019/2020. mācību gada mērķis: Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot bērna attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, balstoties uz labvēlīgas un pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot.


Gada galvenie mācību uzdevumi 2019./2020. mācību gadam:

1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, vispusīgai bērna personības attīstībai.

 • Īstenot pedagogu tālākizglītības iespējas, daloties savstarpējā pieredzē, ārpus izglītības iestādes un izmantojot “Skola 2030” piedāvāto kompetenču pieejas programmu.
 • Pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu;
 • ·      Pakāpeniska pāreja uz pašvadītu nodarbību īstenošanu.

2.Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, nepārtraukti mainīgu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu, balstoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
 • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu.

 

3.Turpināt veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu - bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās.

 • Aktīva iesaistīšanās Ekoskolas programmas apguvē;
 • Rotaļnodarbību vadīšanā āra vidē;
 • Padziļināta bērnu interese par dabā notiekošajiem procesiem;
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība āra vidē.
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.

 

Ar 2014. gada 1. novembri esam iesaistījušies ekoskolas programmā.

2019.gada 16. septembrī jau ceturto reizi saņēmām starptautisko ekoskolas sertifikātu «Zaļais karogs».


2019./2020. mācību gadā ekoskolas gada tēma  —  ŪDENS.

 

 Lielākā daļa cilvēku uzskata ūdeni par kaut ko ļoti pašsaprotamu. Ūdens tek no krāna, kad mēs to atgriežam, ūdeni mēs lietojam, lai iztīrītu zobus, nomazgātu traukus vai pagatavotu ēdienu. Tomēr, liekot lietā nedaudz iztēles, ūdens kļūst arī par aizraujošu tēmu mācību procesā. Pirmsskolēni tiks iepazīstināti ar ūdens īpašībām, ar ūdens nozīmi cilvēka, visas planētas pastāvēšanā.

Ekoskolas mērķi

• Parādīt pirmsskolēniem saistību starp ūdens patēriņu un izmaksām.

• Padziļināt izpratni par vienkāršiem pasākumiem ūdens patēriņa samazināšanā.

• Palīdzēt pimsskolēniem un plašākai sabiedrībai saprast, ka ūdens resursu taupīšana un sagla- bāšana ir vitāli nepieciešama mūsu nākotnei. Mācību satura uzdevumi

• Veicināt priekšstatus par ūdeni, tā īpašībām un to nozīmi ūdens izmantošanā.

• Sekmēt priekšstatus par ūdens piesārņojuma rašanos, tā ietekmi uz dzīvo, nedzīvo dabu.

• Veicināt sākotnēju priekšstatu par ūdens apriti dabā.

• Veicināt izpratni par ūdens agregātstāvokļiem: šķidrs, ciets, gāzveida, to veidošanos. • Sadarboties kopīga mērķa realizēšanai. 

 

 


 

 

 

 

 

Notikumiem mūsu iestādē varat sekot līdzi arī www.facebook.com meklētājā ierakstot:

Dundagas PII «Kurzemīte»