Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
08.02.2019. plkst. 12.00


 1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 2. Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā.
 3. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019. gadam.
 4. Par kultūras pasākumu plāniem 2019. gadam.
 5. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības un sporta jomā.
 6. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI sadales kārtības apstiprināšanu.
 7. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 8. Par saistošo noteikumu «Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā» aktualizēšanu.
 9. Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu īstenošanai (pedagogu darba samaksai un VSAOI) Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un Kolkas pamatskolā.
 10. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta nr. 5.5.1.0/17/I/003 «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība» īstenošanai.
 11. Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
 12. Par personas iemitināšanu.
 13. Par dzīvojamās telpas maiņu .
 14. 14. Par grozījumiem Ētikas komisijas nolikumā.
 15. Par grozījumiem pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
 16. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības atlīdzības noteikumos.
Dažādi jautājumi.

 

Visi notikumi