Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
19.11.2020. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 19. novembrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi Nr. 11 videokonferences režīmā un nosaka šādu darba kārtību:

 

1. Par jaunas amata vienības, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, izveidi Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».

2. Par grozījumiem Dundagas novada domes 19.12.02.2019. lēmumā Nr.361 «Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu».

3. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI.

4. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.

5. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.

6. Par dotāciju SIA «Dundagas veselības centrs».

7. Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.

8. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.

9. Par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra»» pamatkapitāla palielināšanu.

10. Par Dundagas novada domes 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.3 «Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām» atzīšanu par spēku zaudējušiem.

11. Par kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām.

12. Par papildu finansējumu Dundagas pils telpu pārbūvei.

13. Par nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai

14. Par neapbūvētas zemes un degradēto teritoriju pārvaldību


Dažādi jautājumi

Visi notikumi