Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
21.01.2016. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  21. I plkst. 13.00 sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 1
un izsludina tās darba kārtību:

 1.   Par ēdināšanas maksu PII «Kurzemīte».
 2.   Par kultūras pasākumu plānu 2016.gadam.
 3.   Par finansējumu 2016. gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai «Sarma».
 4.   Par finansējumu 2016. gada budžetā Dundagas pensionāru klubam «Sendienas».
 5.   Par finansējumu 2016. gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai «Cerība».
 6.   Par finansējumu 2016. gada budžetā biedrībai «Līvõd īt».
 7.   Par finansējumu 2016. gada budžetā biedrībai «Randalist».
 8.   Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016.gadā.
 9.   Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
 10. Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums» (Par jaunu amata vietu izveidošanu).
 11.  Par grozījumiem amatu katalogā.
 12. Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 18.12.2014. iekšējos noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi».
 13. Par saistošo noteikumu projektu «Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā».
 14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dundagas ciemā.
 15. Par saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi».
 16.  Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.
 18. Par 2016. gada rīcību plānu.
 19. Par saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības budžetu 2016. gadam».


Dažādi jautājumi

Visi notikumi