Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Domes sēde nr. 3
27.02.2014. plkst. 13.00


Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes  sēdi nr. 3
 27. II plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Par dzīvokļu jautājumiem.
 2. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm sastāvā.
 3. Par saistošajiem noteikumiem «Par speciālajiem pabalstiem».
 4. Par saistošajiem noteikumiem «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
 5. Par inventarizācijas datu apstiprināšanu.
 6. Par saistošajiem noteikumiem Par Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Juijas».
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Trumpas».
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Kapteiņi».
 10. Par nekustamā īpašuma «Vecvalgani» sadalīšanu un apvienošanu.
 11. Par nekustamā īpašuma «Jauntierķi» sadalīšanu.
 12. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu.
 13. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas stratēģijas projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu.
 14. Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos (zvejas nomas tiesības).
 15. Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos (sadzīves atkritumu parādi Kolkā).
 16. Par SIA «Ziemeļkurzeme» pamatkapitāla palielināšanu.
 17. Par Dundagas novada pašvaldības darba organizācijas jautājumiem.
 18. Par grozījumiem amatu klasifikācijas katalogā.
 19. Par sabiedrisko apspriešanu Kolkā.
 20. Izpilddirektora un priekšsēdētāja informācija par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 • Dažādi jautājumi.
Visi notikumi
Atslēgvārdi
sēde