Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.09.2019. plkst. 09.00


Ceturtdien, 12.septembrī, plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 10

                                                    DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par  Medību koordinācijas komisijas nolikumu.
 2. Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu.
 3. Par medību tiesībām.
 4. Par apbūves tiesību (Vecpeļauši).
 5. Par bāzes stacijas ierīkošanu Kolkā.
 6. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”.
 7. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”.
 8. Par Dundagas novada pašvaldības ēkas Bānīša iela - 4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku izmantošanu.
 9. Par vienpusēju atkāpšanos no zemes nomas līgumiem Saules ielā 16.
 10. Par īres maksas noteikšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām.
 11. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
 12. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu.

 

Dažādi jautājumi

 • Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2019.gadā 2. kārtā.
  • Par Nolikumu “Projektu ieviešanas risku analīze”.
  • Par zemes daļas nodošanu nomai.
  • Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām” apstiprināšana
  • Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšana
  • Iekšējo noteikumu “Noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Dundagas novada pašvaldībā” apstiprināšana
  • Par trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisiju
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pilsupes”;
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mieži”;
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Karlīnas”.
Visi notikumi