Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.04.2019. plkst. 09.00


12. aprīlī plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 4

Darba kārtība

1. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā.
2. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
3. Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu.
4. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
5. Par nekustamā īpašuma «Aizceļi» atsavināšanas uzsākšanu.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Roņsalas».
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Jāņkužnieki».
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Silmalas».
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Atvari».
10. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
11. Par SIA «Kolkas ūdens» 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
12. Par Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2019. gada Koplīgumā ietveramajiem punktiem.
13. Par «Dundagas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas noteikumi» apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi

  • Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2019. gadā (informatīvi).
  • Par nekustamā īpašuma «Jūras Pērles» nomu. (Pielikumā izvērtējums uz 6 lpp.).
  • Par nekustamā īpašuma «Vecpeļauši» daļas atsavināšanu.
  • Par apgrūtinājumiem nekustamajā īpašumā «Pils iela 3».
  • Par nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu.
  • Par grozījumiem «Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»».
  • Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai
Visi notikumi