Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.04.2018. plkst. 09.00


13. aprīlī plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 5

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par ievēlēšanu Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā.
2. Par atļauju savienot amatus.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Cenas».
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Krīķi».
5. Par nekustamā īpašuma «Pāces iela» platības precizēšanu.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Dižķīri».
7. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» atsavināšanas uzsākšanu.
9. Par nekustamo īpašumu «Anši» un «Gaviļkalns» atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Dažādi jautājumi
  10. Par dabas resursu līdzekļu izlietošanas mērķiem.
  11. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā «Mazirbes Vītoli».
  12. Par sociālā dienesta telpām.
  13. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 3.redakciju.
  14. Par līguma slēgšanu ar VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs».

Visi notikumi