Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības zemi 19.04.2016. plkst. 08.51

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» izdevuma «Lauku Lapa» 133. numurā publicējis Ievas Doniņas rakstu «Ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības zemi».

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._4_133.pdf (sk. 12. lpp.)


 

Ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības zemi

Daļa zemes īpašnieku šogad, saņemot nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus par zemi, ir nepatīkami pārsteigti — jāmaksā vairāk. Viens no iemesliem ir uzrēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

Likums par nekustamā īpašuma nodokli paredz, ka nekustamā īpašuma nodoklis zemei ir 1,5% no kadastrālās vērtības plus 1,5% no kadastrālās vērtības par neapstrādātu lauksaimniecības zemi, ja tās platība pārsniedz 1 ha. Tātad, ja zemes īpašnieks nav apstrādājis savu lauksaimniecības zemi, kas ir lielāka par 1 ha, nekustamā īpašuma nodoklis ir 3% no kadastrālās vērtības.

Zemes īpašnieki vēršas pie mums pēc padoma, ko darīt ar šādu zemi. Te varētu būt vairāki risinājumi, – vēlreiz izvērtēt visas iespējas zemi izmantot lauksaimniecībā. Otrs risinājums − lauksaimniecībā neizmantoto zemi pārvērst meža zemē un pretendēt uz nodokļa atlaidi.

Zeme ir aizaugusi ar kokiem

Ja īpašumā ir zeme, kas aizaugusi ar kokiem un atbilst mežaudzei, kuras platība ir 0,5 ha vai lielāka, koku vidējais augstums ir 5 metri un vairāk, un mežaudzes šķērslaukums (koku skaits uz ha) atbilst minimālajam vai ir lielāks, tad īpašnieks šo zemi var pārvērst meža zemē.

To var izdarīt divos veidos, — veicot meža inventarizāciju un datu aktualizēšanu (MVR), ko veic sertificēts meža inventarizācijas speciālists, datus iesniedzot. Pēc meža inventarizācijas datus iesniedz Valsts meža dienestam (VMD), kas tos aktualizē Meža valsts reģistrā (MVR). Pēc tam VMD nosūta informāciju par zemes lietošanas veida maiņu Valsts zemes dienestam (VZD), tādējādi zemes īpašniekam atsevišķi nav jāsniedz informācija VZD par zemes lietošanas veida maiņu.

Otra iespēja ir iesniegt VMD pārskatu par meža ieaudzēšanu. Ja zeme ir aizaugusi ar kokiem, bet nav reģistrēta MVR, tad meža inventarizācijas dati pielīdzināmi pārskatā par meža ieaudzēšanu uzrādītajai informācijai. Šādi noformēt var līdz 20 gadus vecas mežaudzes, vecākām būs jāveic meža inventarizācija. Jāņem vērā, ja kociņu vidējais augstums ir lielāks par diviem metriem, tad pirms pārskata iesniegšanas ir jāveic jaunaudžu kopšana.  Pārskatam pievieno robežplānu ar iezīmētu platību vai platības skici.

Zeme nav aizaugusi ar kokiem

Ja zemes īpašnieks lauksaimniecībā neizmantotajā zemē vēlas ieaudzēt mežu, tad zemes lietošanas mērķa maiņa ir jāsaskaņo ar pašvaldības teritoriālo plānojumu, − tas nozīmē, ka īpašniekam jāvēršas pašvaldībā, kurā atrodas zeme, un jāsaņem atļauja veikt meža ieaudzēšanu. Ja zeme ir meliorēta, nepieciešams arī saskaņojums  ar valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNI). Īpašniekam ar iesniegumu un robežplānu, kurā iezīmēta apmežojamā zeme, jāvēršas ZMNI, lai saņemtu tehniskos noteikumus (www.zmni.lv).

Kad visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti, īpašnieks var sākt meža ieaudzēšanu. Pēc darbu paveikšanas obligāti jāiesniedz VMD pārskats par meža ieaudzēšanu.

Plantāciju mežs vai mežaudze?

Apmežojot lauksaimniecībā neizmantoto zemi, īpašniekam izdevīgāk šo zemi noformēt kā plantāciju mežu. Ja īpašnieks lauksaimniecībā neizmantoto zemi noformēs kā plantāciju mežu, bet vēlāk pārdomās un vēlēsies pārvērst lauksaimniecības zemē, tas būs iespējams bez kompensācijām. Par plantāciju mežu var reģistrēt ne vairāk kā 20 gadu vecas mežaudzes, kas dabiski ieaugušas vai ieaudzētas, sējot vai stādot zemē, kura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs.

Plantāciju meža priekšrocības: 1) plantāciju mežam kociņu skaits uz vienu hektāru ir mazāks nekā parastam mežam (priedei – 1000 gab./ha, bērzam, eglei, melnalksnim, apsei – 800 gab./ha, cietajiem lapu kokiem – 500 gab./ha); 2) plantāciju mežam nav jāveic obligātā jaunaudžu kopšana, īpašnieks pats izlemj, veikt vai neveikt kopšanu. Ja kopšana netiks veikta, VMD nepiespriedīs sodu, kā tas ir parastā meža gadījumā; 3) pirms koku ciršanas nav nepieciešams ciršanas apliecinājums no VMD, bet īpašniekam ir jāpaziņo dienestam par koku ciršanu un pēc plantāciju meža vienlaidus nociršanas jāiesniedz pārskats; 4) plantāciju mežam nav noteikts galvenās cirtes vecums un caurmērs,  īpašnieks pats izlemj, kad veikt ciršanu. Kā redzams no iepriekš teiktā, plantāciju mežs no parastā meža atšķiras ar vienkāršāku apsaimniekošanu un ciršanas kārtību.

Par meža ieaudzēšanu un mežaudzes kopšanu ir iespējams saņemt arī Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par to plašāk var uzzināt mājaslapās www.mkpc.llkc.lv vai www.lad. gov.lv, kā arī apmeklējot MKPC organizētos seminārus un konsultējoties ar speciālistiem.

 

Ieva Doniņa, MKPC Zemgales nodaļa

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, tālr.: 63007559
laukutikls@llkc.lv

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
lauksaimniecība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com