Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kandidāti, saraksti, programmas 26.04.2017. plkst. 12.52

3. jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Dundagas novada vēlēšanu komisijai iesniegti 3 saraksti — Mūsu cilvēkiem, Strādāsim kopā! un Mūsu novadam. Pavisam ir 29 deputātu kandidāti — 18 vīrieši un 11 sievietes, 28 dzīvesvieta ir Dundagas novads, 1 — Ventspils, kandidāti vecumā no 21 līdz 30 gadiem — 3, no 31 līdz 40 gadiem — 6, no 41 līdz 50 gadiem — 7, no 51 līdz 60 gadiem — 9, no 61 līdz 70 gadiem — 4.

Iepazīstinām ar kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām.


 

Mūsu cilvēkiem

1. Aldis Felts

2. Benita Ose

3. Gatis Ralle

4. Regīna Rūmniece

5. Gunārs Kristiņš

6. Jānis Mauriņš

7. Baiba Sproģe

8. Dāvis Freimuts

9. Zane Tālberga

10. Māris Napskis

 

Vēlētāju apvienības Mūsu cilvēkiem priekšvēlēšanu programma.

Mēs gribam dzīvot un kalpot Dundagas novadam.

 

Mūsu prioritātes:

1. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vide.

2. Gudri bērni un jaunieši — novada nākotne.

3. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošība.

4. Mērķtiecīga kultūra un sports.

5. Efektīva pašpārvalde.

 

1. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vide.

• Sekmēt novadam tradicionālo nozaru: lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un tūrisma attīstību.

• Nodrošināt konsultācijas un pieredzes apmaiņas pasākumus par mārketingu, kooperāciju, daudzveidīgu uzņēmējdarbību un produkcijas pārstrādi.

• Atbalstīt vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju iespējas iegūt pašvaldības pasūtījumus.

• Veikt savlaicīgu un mērķtiecīgu uzņēmējiem un iedzīvotājiem saistošas informācijas apmaiņu.

• Veidot sadarbību ar valsts zemes apsaimniekotājiem (Dabas aizsardzības pārvaldi, a/s Latvijas valsts meži), uzlabojot Dundagas novada uzņēmēju un iedzīvotāju pieejamību to izsludinātajiem iepirkumiem.

• Veicināt nodokļu maksātāju, uzņēmēju, zemes un meža īpašnieku apvienošanos, interešu apkopošanu un sadarbību ar pašvaldību.

• Stiprināt sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu finansējuma piesaistei attīstības pasākumiem.

• Aizstāvēt zemes īpašniekiem izdevīgu zemes lietošanas mērķu izvēli.

 

2. Gudri bērni un jaunieši — novada nākotne.

• Nodrošināt pieejamus un kvalitatīvus pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus novadā.

• Veicināt un atbalstīt Dundagas novada pedagogu profesionālo izaugsmi, tā piedāvājot konkurētspējīgu izglītību un motivēt jauniešus zināšanu apguvei izvēlēties novada izglītības iestādes.

• Saglabāt un attīstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas pieejamību novadā.

• Strādāt pie izglītības iestāžu optimizācijas.

• Nodrošināt transporta plūsmu skolēnu nokļūšanai mācību iestādēs.

 

3. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošība.

• Atbalstīt veselīgu dzīvesveidu un nodrošināt pieejamu primāro aprūpi.

• Nodrošināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.

• Panākt pašvaldības policijas pieejamību jebkurā laikā un video novērošanas sistēmas datu kontroli.

 

4. Mērķtiecīga kultūra, sports.

• Atbalstīt pašdarbības un sporta interešu grupas.

• Saglabāt kultūras un vēstures mantojumu novadā.

• Veicināt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, iesaistoties dažādos projektos un tālākizglītības kursos.

• Stiprināt Dundagas novada tēlu, iesaistoties valsts mēroga sporta un kultūras pasākumos.

 

5. Efektīva pašpārvalde.

• Īstenot novada attīstības programmu.

• Uzlabot novada pārvaldes pieejamību.

• Uzlabot pārvaldes struktūras atdevi.

• Piesaistīt papildus ārējos finansējuma avotus.

• Panākt pašvaldības līdzekļu lietderīgu pielietojumu.

• Lēmumu pieņemšanā sadarboties ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām, interešu grupām un uzņēmējiem.

Aicinām uz sadarbību!

 

Strādāsim kopā!

1. Andra Grīvāne

2. Tamāra Kaudze

3. Guntis Pirvits

4. Tamāra Zoltāne

5. Una Sila

6. Kaspars Kristiņš

7. Klāvs Cirvelis

8. Ainars Šimpermanis

9. Ēriks Bērzkalns

10. Vilnis Skuja

 

Vēlētāju apvienības Strādāsim kopā! priekšvēlēšanu programma.

Esam par vienmērīgi attīstītu, plaukstošu Dundagas novadu ar aktīviem, novada attīstībā ieinteresētiem iedzīvotājiem. Savu programmu balstām mūsu vīzijā par labvēlīgu dzīves vidi un izstrādātajos novada attīstības un plānošanas dokumentos.

 

Mūsu prioritātes.

1. Sakārtota, uz iedzīvotāju vērsta novada pārvalde.

Apņemamies:

• savlaicīgi plānot budžetu, sabalansējot ieņēmumus un izdevumus, piesaistot papildu finanšu resursus;

• apgūt Eiropas Savienības fondus, īstenojot iesāktos un uzsākot jaunus projektus; informēt iedzīvotājus par projektu iespējām;

• sakārtot pašvaldības institucionālo sistēmu;

• turpināt konstruktīvu sadarbību ar lielākajām novadā esošajām valsts iestādēm, kaimiņu novadiem.

 

2. Uzņēmējdarbībai un investīcijām draudzīga vide.

Apņemamies:

• turpināt attīstīt novada infrastruktūru;

• plānveidīgi uzlabot pašvaldības nozīmes ceļus; aktīvi darboties reģionālajās organizācijās pašvaldībai svarīgo ceļu posmu iekļaušanai valsts rekonstruējamo ceļu sarakstā;

• uzlabot pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, dibinot uzņēmēju padomi;

• informēt potenciālos investorus par pieejamajiem investīciju objektiem un teritorijām, veidojot novada investīciju karti;

• veicināt novada izglītības iestāžu un vietējo uzņēmēju ciešāku sadarbību;

• attīstīt Dundagas novadu kā būtisku tūrisma galamērķi, ņemot vērā tā unikālās ģeogrāfiskās un kultūrvēsturiskās iezīmes.

 

3. Sakārtota, iedzīvotājiem ērta un pievilcīga dzīves vide.

Apņemamies:

• padarīt novada ciemus vizuāli pievilcīgākus;

• labiekārtot novada peldvietas;

• iztīrīt Dundagas dīķi;

• izveidot mājražotāju tirdzniecības vietas Kolkā un Mazirbē;

• atbalstīt iniciatīvas ciemu vides sakārtošanai;

• veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos teritorijas apsaimniekošanā, organizējot konkursus par sakoptāko sētu, namu, ciemu u.c.;

• turpināt āra apgaismojuma uzstādīšanu ciemos, būtiskāko ceļu krustojumos, pievēršot uzmanību energoefektivitātei.

 

4. Konkurētspējīga izglītība un aktīva kultūrvēsturiskajās vērtībās balstīta kultūras dzīve.

Apņemamies:

• nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem novada bērniem, tai skaitā interešu un profesionālās ievirzes izglītību;

• turpināt investēt izglītības iestāžu infrastruktūras, vizuālā tēla un materiālā stāvokļa uzlabošanā;

• piešķirt papildu brīvpusdienas pamatskolas klasē;

• paplašināt mūžizglītības iespējas novadā;

• aktualizēt darbu pie novada kultūrpolitikas veidošanas;

• atbalstīt kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību, novada amatiermākslas kolektīvus;

• uzlabot novada bibliotēku materiāli tehnisko stāvokli;

• turpināt atbalstīt novada lībiešu organizācijas un to organizētos pasākumus;

• atbalstīt un popularizēt aktivitātes lībiskā dialekta saglabāšanai novadā;

 

4. Darbīgi jaunieši, aktīvs dzīvesveids un saturīga brīvā laika pavadīšana.

Apņemamies:

• veidot jauniešu politiku novadā, aktīvāk iesaistot jauniešus novada norisēs, lēmumu pieņemšanā;

• strādāt pie tautas nama ēkas rekonstrukcijas, attīstot brīvā laika pavadīšanas centru atbilstoši visu paaudžu interesēm;

• turpināt darbu pie sporta infrastruktūras tālākas uzlabošanas;

• veicināt iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu, rīkojot un atbalstot dažādus sporta pasākumus novada ciemos;

• sadarboties ar novada biedrībām brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanā.

 

5. Sakārtota pašvaldības dzīvokļu un komunālā saimniecība.

Apņemamies:

• strādāt pie pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanas un nekustamo īpašumu lietderīgas izmantošanas;

• veicināt sadarbību ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem mājokļu siltināšanas programmas ieviešanā;

• stiprināt gan administratīvo, gan tehnisko kapacitāti pašvaldības SIA Ziemeļkurzeme un Kolkas ūdens, paplašinot to piedāvāto pakalpojumu klāstu;

• strādāt pie finansējuma piesaistes daļējai ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņai Kolkā.

 

6. Sociāli aizsargāti un veseli novada iedzīvotāji.

Apņemamies:

• sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, izveidojot visām likuma prasībām atbilstošu sociālo dienestu jaunās telpās, piesaistot kvalificētus speciālistus;

• izstrādāt sociālā dienesta pakalpojumu stratēģiju novadā;

• paplašināt piedāvāto sociālo pakalpojumu klāstu, veidojot sociālos dzīvokļus, attīstot aprūpi mājās;

• strādāt pie preventīvā darba uzlabošanas ar sociālā riska ģimenēm;

• nodrošināt primāro veselības aprūpi SIA Veselības centrs, uzlabojot tā materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Strādāsim kopā savam novadam, iedzīvotājiem, nākotnei!

 

Mūsu novadam

1. Madars Burnevics

2. Aigars Zadiņš

3. Aldons Zumbergs

4. Gunta Abaja

5. Artūrs Strautmanis

6. Jurģis Ludevigs

7. Baiba Dūda

8. Maira Remesa

9. Kārlis Kantsons

 

Vēlētāju apvienības Mūsu novadam priekšvēlēšanu programma.

Mēs esam par Dundagas novadu — rosīgu un pievilcīgu Latvijas novadu!

 

Mūsu prioritātes

• Bijušo novada iedzīvotāju atgriešanās un jaunu iedzīvotāju piesaiste novadam

• Racionāls novada budžeta izlietojums un papildus finansējuma piesaiste

• Novada iedzīvotāju labklājība ar bezmaksas izglītību un tīru vidi

• Konkurētspējīga vietējā uzņēmējdarbība un nodarbinātība

• Atpazīstams un pozitīvs pašvaldības tēls

• Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu racionāla apsaimniekošana

 

Mūsu ieceres

 

Uzlabosim sadarbību ar iedzīvotājiem,

• izskaidrojot domes darbību un pieņemtos lēmumus;

• organizējot tikšanās ar novada iedzīvotājiem;

• iesaistot iedzīvotājus, īpaši uzņēmējus, novada attīstības jautājumu risināšanā;

• atbalstot novada aktīvo iedzīvotāju grupu un biedrību projektu īstenošanu;

• uzturot pašvaldības drukātos un elektroniskos informācijas nesējus.

Veicināsim uzņēmējdarbību un nodarbinātību,

• sniedzot pašvaldības speciālistu konsultatīvu atbalstu;

• nodrošinot uzņēmējiem līdzvērtīgu un godīgu iespēju piedalīties pašvaldības pasūtījumu izpildē;

• atbalstot vietējo uzņēmēju ražojumu un sniegto pakalpojumu reklamēšanu;

• popularizējot dabas un ekotūrisma iespējas novadā;

• atbalstot un iedrošinot iedzīvotājus uzsākt saimniecisko darbību, to attīstīt un paplašināt.

 

Uzlabosim novada pārvaldes darbu,

 • ieviešot labas pārvaldības principu saimnieciskajā un politiskajā vadībā;

• izvērtējot pašvaldības izpildstruktūrām nodoto telpu atbilstību veicamajām funkcijām un apjomiem;

• paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, kompetenci un atbildību;

• pilnveidojot pašvaldības datu sistēmas un to efektīvu izmantošanu.

 

Turpināsim attīstīt novada infrastruktūru,

• sistemātiski sakārtojot pašvaldības ceļus, ielas, gājēju celiņus un to apgaismojumu, īpašu uzmanību pievēršot piekrastes ciemu infrastruktūras plānojumam;

• sadarbojoties ar valsts institūcijām novada maģistrālo ceļu kvalitātes uzlabošanā;

• veicinot Dundagas vēsturiskā centra infrastruktūras un dīķa sakārtošanu;

• organizējot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu;

• sakārtojot pašvaldības dzīvojamo fondu maznodrošināto ģimeņu atbalstam;

• paredzot dzīvokļus novadam nepieciešamo jauno speciālistu piesaistei;

• realizējot projektus, kas uzlabo Kolkas ciema dzeramā ūdens kvalitāti;

• apzināt un sagatavot plānus virsūdeņu uzkrāšanās novēršanai;

• veicināt atkritumu šķirošanu, palielinot konteineru skaitu un izglītojot iedzīvotājus;

• izveidojot tirgus vietu Kolkā.

 

Pilnveidosim izglītības, kultūras un sporta darbu,

• nodrošinot izglītības iestāžu darbību abu pagastu centros;

• nodrošinot ar transportu skolēnus ceļam no mājām uz pašvaldības skolām un atpakaļ;

• veicinot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu izglītības un kultūras iestādēs;

• atbalstot kvalitatīvu kultūras pasākumu pieejamību novadā;

• veicot ieguldījumus kultūras iestādēs un brīvā laika pavadīšanas centros;

• atbalstot profesionālās ievirzes un interešu izglītības apguvi (tai skaitā autovadītāju apmācību vidusskolēniem);

• atbalstot esošo amatiermākslas kolektīvu darbību abu pagastu centros;

• atbalstot bērnu un jauniešu sportiskās izaugsmes iespējas;

• atbalstot saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

 

Uzlabosim sociālā darba kvalitāti,

• nodrošinot un pilnveidojot profesionālu sociālo darbu;

• sekmējot sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju sadarbību;

• atbalstot dažāda vecuma un sociālo grupu (bērnu un jauniešu, senioru, jauno māmiņu, u.c.) darbību;

• nodrošinot sociālo aprūpi dzīves vietā vai aprūpi novada sociālās aprūpes iestādēs;

• uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību,

• nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar labiekārtotām telpām abu pagastu centros;

• saglabāt esošo ārstniecības pakalpojumu pieejamību novadā.

 

Atbalstīsim jauniešus un ģimenes ar bērniem,

• garantējot pašvaldības institūciju darbību ģimenes ar bērniem interesēs;

• labiekārtojot atpūtas vietas dabā;

• iekārtojot bērnu rotaļu un sporta laukumus;

• stiprinot sabiedrisko organizāciju darbību;

• sadarbībā ar jauniešiem veidojot sporta, izglītojošus un kultūras pasākumus;

• atbalstot sportistu un sporta komandu startus sacensībās ārpus novada robežām.

 

Uzlabosim sabiedrisko kārtību novadā,

• saglabājot pašvaldības policijas dienesta darbību;

• aktivizējot pašvaldības policistu preventīvo darbu;

• paplašinot novērošanas kameru darbības zonas;

• veidojot pasākumus gājēju drošības uzlabošanai;

• atbalstot pašvaldības policista sadarbību ar valsts dienestiem un iedzīvotājiem.

 

Piezīme: priekšvēlēšanu programmas publicētas pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
vēlēšanas
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com