Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izmaiņas vecāku līdzfinansējuma maksāšanas kārtībā un atvieglojumu piemērošanā par izglītības programmu apguvi Dundagas Mākslas un mūzikas skolā 25.01.2022. plkst. 15.35

Ar 01.01.2022. stājas spēkā Talsu novada Domes saistošie noteikumi Nr. 36 «Par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas». (pieejami E-klasē un Dundagas pagasta pārvaldes internetvietnēs: www.dundaga.lv , www.kolka.lv pie DMMS dokumentiem) Līdzfinansējuma apmērs Dundagas MMS šajā mācību gadā paliek iepriekšējā apmērā, bet ir izmaiņas atvieglojumu piemērošanā, kā arī atvieglojumus piemēro tikai Talsu novadā deklarētiem izglītojamajiem!

 

Lai piemērotu vecāku līdzfinansējuma atlaides no 01.01.2022., vecāku iesniegumi par katru bērnu jāiesniedz direktorei līdz 11.02.2022, izņemot par izglītojamajiem, uz kuriem attiecas 1.1.1. un 1.1.2. punkti un ir spēkā iepriekš iesniegtie iesniegumi! Iesniegumu paraugi pievienoti pielikumā. Vecāku parakstītus iesniegumus bērni var atnest, nākot uz nodarbībām.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar direktori 29594665.

  1. No līdzfinansējuma 100% apmērā saskaņā ar izglītības iestādes

direktora rīkojumu atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo:

1.1. ja saņemts izglītojamā vecāka iesniegums un izglītojamais:

1.1.1. ir persona ar invaliditāti, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns;

1.1.2. ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

Vairs nav spēkā  100%  atlaide  daudzbērnu ģimeņu trešajam un nākošajiem bērniem.

2. No līdzfinansējuma 50% apmērā saskaņā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu atbrīvo Talsu novadā deklarētu izglītojamo, ja saņemts izglītojamā vecāka iesniegums un izglītojamais ir no Talsu novada administratīvās teritorijas mājsaimniecības, kurā kopā dzīvo divi vai vairāk bērni, un tas atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:

2.1. vismaz divi no mājsaimniecībā dzīvojošajiem bērniem ir izglītojamie Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmās;

(piemēram – 1 bērns mācās DMMS un iesniegumā norādīts, ka otrs Talsu novada Sporta skolā, tad abiem ir 50% atlaide);

(piemēram – 1 bērns mācās DMMS Mūzikas nodaļā un iesniegumā norādīts, ka otrs - Mākslas vai Dejas nodaļā, tad abiem ir 50% atlaide).

 

2.2. vismaz divi no mājsaimniecībā dzīvojošajiem bērniem ir izglītojamie Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmās, par kurām noteikts vecāku līdzfinansējums.

(piemēram – iesniegumā norādīts, kādas konkrētas DMMS interešu izglītības programmas apmeklē 2 vai vairāk bērni, tad visiem ir 50% atlaide);

 (piemēram – 1 bērns apmeklē DMMS interešu izglītības programmu un iesniegumā norādīts, ka otrs apmeklē citu (kādu) interešu izglītības programmu citā Talsu novada pašvaldības iestādē, par kuru noteikts līdzfinansējums, tad abiem ir 50% atlaide).

 

Vecāku līdzfinansējuma atvieglojumi 50% apmērā turpmāk attieksies arī uz interešu izglītības programmu Mūsdienu deja. Sensus, Vokālais ansamblis Dundagā un  Kolkā izglītojamajiem.

Vairs nav spēkā  50%  atlaide, ja 1 bērns mācās DMMS profesionālās ievirzes programmā un otrs – interešu izglītības programmā Māksla.Mūzika.Deja vai Sagatavošanas klase – Māksla.

Vairs nav spēkā  50%  atlaide izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, ja viņš vienīgais no ģimenes bērniem apmeklē profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu, par kuru noteikts vecāku līdzfinansējums.

 

Direktore Dace Čodera

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Interešu izgl.- 50% līdzfinas.iesn.pdf
Prof.ievirze- 50% līdzfinans. iesniegums.pdf
TND_saistošie_noteikumi_par līdzfinansējumu.pdf
Atslēgvārdi
DMMS
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com