Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 21.10.2019. plkst. 17.17

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 24. oktobrī plkst.10.00 domes sēdi nr. 14 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par pirmsskolas izglītības iestādes  «Kurzemīte» vadītāja iecelšanu amatā.
3. Par Dundagas vidusskolas attīstības plānu 2020.–2022.gadam.
4. Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu «Zītaru» ēkas jumta seguma maiņas projekta izstrādei un jaunu logu nomaiņai.
5. Par finansējumu Mazirbes skolas katlumājas skursteņa atjaunošanai.
6. Par Vīdales, Slīteres ielas apgaismojuma ierīkošanu.
7. Par 1905. gada ielas asfaltēšanu.
8. Par izmaiņām valsts mērķdotācijas sadalē, māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
9. Par papildu finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI.
11. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
12. Par nekustamā īpašuma ņemšanu Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.
13. Par nomas tiesību izsoles sākumcenu.
14. Par Dundagas novada investīciju plāna grozījumu apstiprināšanu 2019. gadam.
15. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta īstenošanai (ceļš Mazās darbnīcas–Būdeni).
16. Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumiem.
17. Par projekta «Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam» finansēšanas avotiem.
18. Iekšējo noteikumu «Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām» apstiprināšana.
19. Par zemes nomas tiesību līguma pagarināšanu.
20. Par zemes vienības nomu.
21. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.
22. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Skaistkalni».
24. Par vienpusēju atkāpšanos no zemes nomas līgumiem Saules ielā 16.
25. Par nekustamā īpašuma «Upes iela 5» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
26. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
27. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 5 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 10 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma «Niedolas» — 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
33. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 1. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 2. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 3. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 4. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
37. Par dzīvokļa «Maija iela 4-17» īres līguma pagarināšanu.
38. Par dzīvokļa «Maija iela 2-10» īres līguma pagarināšanu.
39. Par grozījumiem Ētikas komisijas sastāvā.
40. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
41. Par Medību koordinācijas komisiju.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com