Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 25.07.2017. plkst. 16.28

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Aldis Felts 28.jūlijā plkst. 10.00 izsludina domes sēdi Nr.8.un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par domes pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par atkritumu apsaimniekošanas jomā Dundagas pašvaldībā novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Dundagas  novadā.
 3. Par papildu finansējumu  daudzveidīgu rīku laukuma ierīkošanai Saules ielā 8.
 4. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam «Aktīvās atpūtas vietas «Stacijas dārzs» ierīkošana Dundagā».
 5. Par papildus finansējumu skatuves rekonstrukcijai Dundagas vidusskolā.
 6. Par projekta «Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras apriti» izmaksām.
 7. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017.gadā.
 8. Par līdzfinansējumu projektam «Līvu tautas namam būt!».
 9. Par Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūru un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienībā «Pansija «Jaundundaga»».
 10. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
 11. Par Dundagas novada informatīvā izdevuma «Dundagas novada ziņas» nolikumu.
 12. Par dienesta dzīvojamo telpu statusa atcelšanu un par speciālistiem izīrējamu dzīvojamo telpu statusa noteikšanu.
 13. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 «Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu».
 14. Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā.
 15. Par īres tiesību līguma pagarināšanu.
 16. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu.
 17. Par nekustamā īpašuma «Dzintari» sadalīšanu.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Dakterlejas 5».
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Būdeni».
 20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Balsari».
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam «Avoti-2».
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Gauri».
 23. Par nekustamā īpašuma «Strautmaļi» sadalīšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma «Kaļķupe» sadalīšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma «Jāņkalni» sadalīšanu.
 26. Par zemes vienību nomas izsoli.
 27. Par zemes vienības platības precizēšanu.
 28. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
 29. Par zemes nomas līguma slēgšanu «Filmaņi».
 30. Par zemes vienību daļu nomu.
 31. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 32. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību «Dundangas Sendienas».
 33. Par Administratīvās komisijas sastāvu.

Dažādi jautājumi.

 

Dundagas novada domes saistošo noteikumu projekti:

1. Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10

«Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu».

2. Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».

3. Grozījumi Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com