Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 19.03.2019. plkst. 17.04

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 22. martā plkst. 10.00 domes sēdi nr. 3 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par dotāciju SIA «Kolkas ūdens» darbības nodrošināšanai 2019. gadā.
3. Par SIA «Kolkas ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.
4. Par SIA «Ziemeļkurzeme» pamatkapitāla palielināšanu.
5. Par deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu Līvu (lībiešu) savienībai «Līvõd īt» 2019. gadā.
6. Par deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu biedrībai «Randalist» 2019. gadā.
7. Par līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām.
8. Par sadarbību grāmatas Dzidras Ritenbergas «Atmiņas» (pagaidu nosaukums) izdošanā.
9. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju.
10. Par finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei jaunas grupas izveidošanai PII Kurzemīte.
11. Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju.
12. Par saistošajiem noteikumiem «Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi».
13. Par 2019. gada budžeta plānu.
14. Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014. gada 18. decembra iekšējos noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi».
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
16. Par ziedojuma pieņemšanu.
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Slīteres Nacionālais parks).
18. Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļām (Vecpeļauši).
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Būdeni».
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Druvnieki».
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem «Žoki» un «Jaunžoki».
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Anšķeni».
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Karlīnas».
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pilsupes».
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Lielkļavas».
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mieži».
27. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakciju.
28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
29. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos nr.3 «Par speciālajiem pabalstiem«(Par brīvpusdienām daudzbērnu ģimenēm).
30. Par Dundagas novada pašvaldības iesaistīšanos Izglītības kvalitātes dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai».
31. Par saistošo noteikumu «Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā» aktualizēšanu.
32. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
33. Par Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sastāvu.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com