Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 20.06.2018. plkst. 10.10

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 22.jūnijā plkst. 10.00 domes sēdi nr. 10 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


 1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi.
 2. Par nekustamā īpašuma «Gaviļkalns» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma «Anši» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 4. Par līdzfinansējumu projektam «Vanājemā krīzdag. Vecāsmātes lakats».
 5. Par papildu finansējumu projektam «Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana».
 6. Par papildu finansējumu Dundagas Veselības centra divu palātu remontam.
 7. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta «Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē» īstenošanai.
 8. Par telpu un inventāra nomas maksu internātā «Rūķu nams».
 9. Par dalību darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās» ar ēku «Zītari» Kolkā.
 10. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu.
 11. Par lietošanas mērķa noteikšanu.
 12. Par zemes vienības daļas nomu.
 13. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības .
 14. Par grozījumiem 27.04.2018. lēmumā nr.109 «Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Degvielas uzpildes stacija» un «Talsu iela 19»».
 15. Par nekustamā īpašuma «Žagatbirzes» sadalīšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Grīvani».
 17. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 3. redakcijas pilnveidošanu.
 18. Saistošie noteikumi «Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā».
 19. Par SIA «Ziemeļkurzeme» darbības stratēģiju.
 20. Par SIA «Kolkas Ūdens» darbības stratēģiju.
 21. Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 22. Par Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu.
 23. Par Kubalu skolas — muzeja krājuma komisijas sastāvu.
 24. Par N.S. atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata.
 25. Par N.S. atbrīvošanu no Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm locekļa pienākumu pildīšanas.
 26. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
 27. Par īres tiesību līguma pagarināšanu.
 28. Par daudzdzīvokļu māju Dakterlejas ielā 3.
 29. Par apbūves tiesību līguma slēgšanu.
 30. Par Dundagas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 31. Par Finanšu komitejas sastāvu.
 32. Par Vienošanās apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Saistošo noteikumu projekts
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com