Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.04.2018. plkst. 16.54

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts 27. aprīlī plkst. 10.00 izsludina  domes  sēdi nr. 7 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


 1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi.
 2. Par SIA «Kolkas Ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.
 3. Par SIA «Kolkas Ūdens» 2017. gada pārskatu.
 4. Par SIA «Dundagas Veselības centrs» 2017. gada pārskatu.
 5. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2017. gada pārskatu.
 6. Par pašvaldības 2017. gada pārskatu.
 7. Par Z.E. atbrīvošanu no darba Iepirkumu komisijā.
 8. Par dabas resursu līdzekļu izlietošanas mērķiem.
 9. Par grozījumiem Koplīgumā.
 10. Par papildu finansējumu sporta ģērbtuvju rekonstrukcijai Dundagas vidusskolā.
 11. Par finansējumu Centrālās administrācijas pārvaldei.
 12. Par ievēlēšanu Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā.
 13. Par atļauju savienot amatus.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Cenas».
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Krīķi».
 16. Par nekustamā īpašuma «Pāces iela» platības precizēšanu.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Dižķīri».
 18. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» atsavināšanas uzsākšanu.
 20. Par nekustamo īpašumu «Anši» un «Gaviļkalns» atsavināšanas procesa uzsākšanu.
 21. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā «Mazirbes Vītoli».
 22. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 3.redakciju.
 23. Par līguma slēgšanu ar VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs».
 24. Par dzīvokļa īres tiesību līguma pārslēgšanu.
 25. Par Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas likvidēšanu / darbības izbeigšanu.
 26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
 27. Par Grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem».
 28. Par dalību ES ELFLA projektā.
 29. Par līguma par pakalpojuma sniegšanu ar Talsu novada Sporta skolu.
 30. Par dzīvokļa īpašuma «Vectūļi» dz. 1 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 31. Par dzīvokļa īpašuma «Vectūļi» dz. 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 32. Par dzīvokļa īpašuma «Vectūļi» dz. 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 33. Par dzīvokļa īpašuma «Vectūļi» dz. 4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 34. Par dzīvokļa īpašuma «Vectūļi» dz. 5 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 35. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Degvielas uzpildes stacija» un «Talsu 19».
 36. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com