Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.01.2018. plkst. 16.58

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 26. janvārī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 1 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi.
2. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojumu izcenojumiem.
3. Par biedrības «Dundagas aprūpes nams «Stacija»» izcenojumiem.
4. Par finansējumu biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
5. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
6. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
7. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju.
8. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt».
9. Par brīvpusdienām novada skolu 5. klašu skolēniem.
10. Par saistošajiem noteikumiem «Par 2017.gada budžeta izpildi».
11. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu.
12. Par valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai.
13. Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām un atpakaļpirkuma līguma izmantošanu, un automašīnas Opel Zafira norakstīšanu.
14. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda projektā.
15. Par nekustamā īpašuma «Ošlejas» cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma Pils iela 11E izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par zemes vienību nomas izsoli.
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
19. Par nekustamā īpašuma «Jaunjuši» sadalīšanu.
20. Par nekustamo īpašumu «Zilenes», «Maijpuķītes» un «Kalnāji» apvienošanu.
21. Par ceļa servitūtu.
22. Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 13» platības precizēšanu.
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam «Jaunpumpuri».
24. Par nekustamā īpašuma «Ozolrentnieki» sadalīšanu.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Upesvagari».
26. Par Dundagas novada Domes 28.07.2017. lēmuma nr. 160 «Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Būdeni»» atcelšanu, un par Dundagas novadadDomes 24.11.2017. lēmuma nr. 267 «Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Būdeni»» grozījumiem.
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam «Druvnieki».
28. Par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» sadalīšanu.
29. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
30. Par izslēgšanu no palīdzības sniegšanas reģistra.
31. Par īres tiesību līguma pagarināšanu.
32. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
33. Par Mazirbes internātpamatskolas likvidāciju
34. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un dzīvojamā telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.

Dažādi jautājumi — informatīvi
   Par Kolkas sporta halli (darba grupa).
   Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu.
   Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com