Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 26.01.2016. plkst. 08.26

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 28. I izsludina domes sēdi nr. 2 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora pienākuma izpildītājas un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par ēdināšanas maksu PII «Kurzemīte».
3. Par finansējumu 2016. gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai «Sarma».
4. Par finansējumu 2016. gada budžetā Dundagas pensionāru klubam «Sendienas».
5. Par finansējumu 2016. gada budžetā Dundagas invalīdu apvienībai «Cerība».
6. Par finansējumu 2016. gada budžetā biedrībai «Līvõd īt».
7. Par finansējumu 2016. gada budžetā biedrībai «Randalist».
8. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016. gadā.
9. Par kultūras pasākumu plānu 2016. gadam.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
11. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu
12. Par grozījumiem amatu katalogā.
13. Par grozījumiem atlīdzības noteikumos.
14. Par saistošo noteikumu projektu «Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā».
15. Par saistošajiem noteikumiem «Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību Dundagas mākslas un mūzikas skolā».
16. Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
17. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dundagas ciemā.
18. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Mazcēģi».
20. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
21. Par zemes nomu Saules ielā 16.
22. Par saistošo noteikumu projektu «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».
23. Par dzīvokļu jautājumiem.
24. Par saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības 2015. gada budžeta izpildi».
25. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
26. Par saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības budžetu 2016. gadam» un 2016. gada rīcību plānu.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Projekts: Grozījumi pašvaldības nolikumā
Projekts: Saistošie noteikumi nr. 2 Par palīdzību dzīvokļu jautājumos
Projekts: Saistošie noteikumi par 2015. gada budžeta izpildi
Projekts: Saistošie noteikumi par budžetu 2016. gadam
Projekts: Saistošie noteikumi nr. 1 Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu objektu aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokli
Saistošo noteikumu projekts Līdzfinansējums DMMS
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com