Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Aicinām dzīvokļu īpašniekus pārņemt mājas pārvaldīšanas tiesības 02.05.2023. plkst. 11.16

Lai sniegtu informāciju par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ziemeļkurzeme” reorganizāciju un gaidāmajām izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā, 25. aprīlī Dundagā notika pagasta iedzīvotāju tikšanās ar Talsu novada pašvaldības un SIA „Talsu namsaimnieks” pārstāvjiem.

Tikšanās sākumā par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ziemeļkurzeme” 2022. gadā veikto līdzdalības izvērtējumu un galvenajiem secinājumiem iedzīvotājus informēja kapitālsabiedrību pārvaldības konsultante Daira Podziņa.

Skaidrojums tika sniegts arī par uzņēmuma reorganizācijas nepieciešamību, minot, ka tādējādi tiks nodrošināta ne vien lietderīgāka resursu izmantošana un efektīvāka pakalpojuma nodrošināšana, bet, veicot māju pārvaldīšanas uzdevumus un apsaimniekošanu, tiks nodrošinātas arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Iedzīvotāji tika informēti, ka no 1. marta mājas pārvaldīšanas uzdevumus ir tiesīga veikt tikai tāda persona, kas ieguvusi nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Talsu novada dome no 1. oktobra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dundagas pagastā ir uzdevusi pārvaldīt SIA „Talsu namsaimnieks”, līdz brīdim, kamēr privatizēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pārņems dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības.

D. Podziņa klātesošajiem skaidroja, ka SIA „Talsu namsaimnieks” ir visi nepieciešamie resursi, tostarp materiāli tehniskā bāze un kvalificēts personāla resurss, kā arī daudzu gadu pieredze, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu.

Dzīvokļu īpašniekiem ir jāpārņem viņu mājas pārvaldīšanas tiesības un tā nav ne pašvaldības, ne mājas apsaimniekotāja iegriba. To nosaka likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

Iedzīvotājiem ir jāizprot, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kuras sastāvā ir visi šajā mājā esošie dzīvokļu īpašnieki, kuriem tad arī kopīgi jāpieņem lēmums par mājas pārvaldības tiesību pārņemšanu no pašvaldības.

Mājas dzīvokļu kopība pati arī izvēlas un pieņem lēmumu, kuram apsaimniekotājam uzticēs mājas pārvaldīšanu.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības var nodot ne vien juridiskai vai fiziskai personai ar atbilstošu kvalifikāciju, kas sniedz pārvaldīšanas pakalpojumus un ir reģistrēts Pārvaldnieku reģistrā, bet arī mājas dzīvokļu īpašnieku biedrībai.

Par mājas pārvaldīšanas darbībām, tostarp saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām obligāti veicamajām darbībām un, kā to konkrēti nodrošina SIA „Talsu namsaimnieks”, iedzīvotājus informēja kapitālsabiedrības valdes loceklis Egils Bariss un Dzīvojamā fonda nodaļas vadītāja Gunda Cīrule.

Uzņēmuma pārstāvji iedzīvotājus iepazīstināja ar pieejamo apsaimniekošanas pakalpojumi klāstu un galvenajām prasībām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma noslēgšanas gadījumā, tostarp uzsverot, ka līgums ar Pārvaldnieku ietver sevī ne tikai mājas īpašnieku kopības tiesības, bet uzliek arī sava veida pienākumus.

Informāciju tika sniegta arī par SIA „Talsu namsaimnieks” darbu ar parādniekiem.

Iedzīvotājiem tika skaidrots, ka nenoslēdzot pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar izvēlēto mājas Pārvaldnieku, mājas izdevumi tiks noteikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Tas nozīmē, ka dzīvojamā māja arvien pieder pašvaldībai un to apsaimniekos pašvaldības noteiktais Pārvaldnieks, tādējādi dzīvokļu īpašnieku iespējas lemt par mājas apsaimniekošanu un ar to saistītajām izmaksām būs ierobežotas un lēmumi varēs tikt pieņemti bez dzīvokļu īpašnieku kopības dalības.

Savukārt pārņemto māju īpašniekiem būs iespēja: iesaistīties un kontrolēt mājas pārvaldīšanas procesu, operatīvi organizēt nepieciešamos remonta darbus, uzlabot dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru, lemt par dzīvojamās mājas remontdarbiem un publiskās vides labiekārtošanai nepieciešamo uzkrājumu veidošanu, piedalīties dažādos līdzfinansējuma projektos, kā arī ņemt aizņēmumu mājas atjaunošanai un renovācijai un veikt citas kopīgi plānotas darbības.

Šo māju izdevumu noteikšanas kārtība notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 524Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

Savukārt par dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošanu un daudzu gadu garumā uzkrāto pieredzi, kā arī ieguvumiem apvienojoties biedrībā, ar klātesošajiem dalījās dzīvokļu īpašnieku biedrības „Dižstendes Vītoli” pārstāvis Uģis Eikins.

Pēc stāstītā par biedrības „Dižstendes Vītoli” darbību, kopīgi domātām iniciatīvām un to īstenošanu, varēja saprast, ka dzīvokļu īpašnieki ar lielu atbildību pilnībā kontrolē mājas pārvaldīšanu, tostarp finanšu izlietojumu un, ka neviens nespēj to apsaimniekot labāk, kā viņi paši.

Tikšanās norises gaitā tika sniegtas atbildes arī uz daudziem iedzīvotāju jautājumiem.

Lai saņemtu vispusīgu skaidrojumu par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas jautājumiem, kā arī palīdzību mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanā, aicinām sazināties ar kapitālsabiedrības SIA „Talsu namsaimnieks” valdes locekli Egilu Barisu pa tālruņa nr. +371 26677434 vai e-pastu: еgils.bаriss@tаlsunаmsаimniеks.lv

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com