Iedzīvotāju aptaujaUz jautājumu jau esi atbildējis, skaties rezultātus šeit!

Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Budžets

2012.gadā Dundagas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 2 714 965 un salīdzinot ar 2011.gada ieņēmumiem summa ir palielinājusies par 52 670 Ls vai 1,9%.

Pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls 2 519 168 un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izdevumi kopumā samazinājušies par Ls 90 898 vai 3,5%.

No pamatbudžeta ieņēmumiem 39,01% (Ls 1 058 986) sastādīja iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi 5,47% (Ls 148 412), nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 0,67% (Ls 18 250), nenodokļu ieņēmumi 1,93% (Ls 52 375), maksas pakalpojumi 4,50% (Ls 122 103), valsts un pašvaldību budžeta transferti 48,43% (Ls 1 314 839).

Kopā 2 662 295 2 714 965 2 322 075
Ieņēmumi 2011.gada izpilde 2012.gada izpilde 2013.gada plāns
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 844 016 1 058 986 1 038 279
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 127 510 148 412 120 167
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 19 471 18 250 17 999
Nenodokļu ieņēmumi 54 803 52 375 4 680
Maksas pakalpojumi 114 599 122 103 108 158
Valsts un pašvaldību budžeta transferti 1 501 896 1 314 839 1 032 792

No pamatbudžeta ieņēmumiem lielāko daļu sastādīja valsts un pašvaldību budžeta transferti (48,43%) un iedzīvotāju ienākumu nodoklis (39,01%).

2012.gadā lielāko izdevumu daļu (50,55%) veidoja izglītība. Izdevumi izglītībai pieauga, jo novada pašvaldības budžetā nonāca ne tikai ar pedagogu darba samaksu saistītie ieņēmumi un izdevumi, bet arī valsts budžeta mērķdotācija izglītības pasākumiem Mazirbes internātpamatskolai. 2012.gadā 12,62% no visiem izdevumiem tika novirzīti atpūtas, kultūras un reliģijas vajadzībām, 10,84% vispārējiem valdības dienestiem, bet 10,04% vides aizsardzībai.

Kopā 2 610 066 2 519 168
Izdevumi 2011. gada izpilde 2013. gada plāns
Vispārējie valdības dienesti 345 361 2 730 090
Sabiedriskā kārtība un drošība 31 046 34 322
Ekonomiskā darbība 137 514 86 530
Vides aizsardzība 187 030 252 812
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 86 232 16 7738
Veselība 73 304 61 566
Atpūta, kultūra un reliģija 427 908 318 016
Izglītība 1 270 975 1 273 325
Sociālā  aizsardzība 50 696 51 850

Debitoru parādi 2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu kopumā ir palielinājušies. Lielākais īpatsvars debitoru parādu struktūrā ir nekustamā īpašuma nodoklim par zemi un ēkām, kas sastādīja Ls 51 319.

Kopējie debitoru parādi uz 01.01.2013. bija Ls 88 001, tajā skaitā parādi par nodokļiem un nodevām Ls 51 319, pircēju un pasūtītāju parādi Ls 36 285.

Kreditoru parādi 2012.gadā palielinājušies par Ls 4 178 (0,54 %). Lielākais īpatsvars kreditoru parādu struktūrā ir ilgtermiņa saistībām Ls 506 631 (65,38%), kuri ir aizņēmumi no Valsts kases.

Īstermiņa saistības par ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu, saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem, īstermiņa saistības pret saņemtajiem avansiem, īstermiņa uzkrātās saistības un norēķini par darba samaksu, nodokļiem un nākamo periodu ieņēmumiem kopā sastāda Ls 268 330 jeb 34,62% no kreditoru saistībām.

Kopā 247 994 268 330
  2012. gada sākumā 2012. gada beigās
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 60 714 52692
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 13 376 25 663
Īstermiņa saistības pret saņemtajiem avansiem 14 194 10 806
Uzkrātās saistības 21 795 43 846
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 33 590 30 549
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 28 927 54 891
Pārējās īstermiņa saistības 3 104 0
Nākamo periodu ieņēmumi 72 244 49 883

2012.gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja Ls 59909. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi kopumā samazinājušies par Ls 34 601 (36,61 %). 2012.gadā samazinājušies autoceļu fonda līdzekļi, zvejas licenču nomas maksas un ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem.

2012.gadā Dundagas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi sastādīja Ls 61 048. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012.gada izdevumi kopumā samazinājušies par Ls 5 209 (7,86 %).