Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Domes sēde
29.05.2014. plkst. 13.00


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 8  29. V  plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora p.i. ziņojumu par lēmumu izpildi.

2. Par NĪN piedziņu bezstrīda kārtībā.

3. Par finansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai Kolkā.

4. Par finansējuma izlietojumu Kurzemes plānošanas reģiona vajadzībām.

5. Par ceļa Valpene-Sabdagas labošanu.

6. Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā.

7. Par Mazirbes internātpamatskolas virtuves inventāra nomas maksas noteikšanu.

8. Par ietaupīto līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem investīciju projektiem.

9. Par piedalīšanos NVA programmā skolēnu nodarbināšana vasaras brīvlaikā.

10. Par finansējuma piešķiršanu gājēju pārejas apgaismojumam.

11. Par papildus izdevumiem parka estrādei.

12. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PII «Kurzemīte» nojumju renovēšanai.

13. Par izglītojamo un pedagogu godināšanas pasākumu.

14. Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils Barona vannas istabas interjera detaļu restaurācijai un atjaunošanai..

15. Par finansējumu telpu pielāgošanai vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

16. Par īpašuma iegādes piedāvājumu.

17. Par zemes nomu.

18. Par mazās skolas iesniegumu par telpu remontu.

19. Par SIA «Kolkas Ūdens» attīrīšanas iekārtām.

20. Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu.

21. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mežstrauti»; «Mežāži».

23. Par nekustamā īpašuma «Dzirnavas» sadalīšanu.

24. Par meža ieaudzēšanu «Bierandi».

25. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 «Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Veidnieki».

26. Par bibliotekāru dalību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļas vasaras novadpētniecības konferencē.

26. Kolkas pamatskolas PII «Rūķītis» grupu darbība vasaras mēnešos.

27. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

28. Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.

Dažādi jautājumi.

Visi notikumi
Atslēgvārdi
domes sēde, sēde