Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs mežs 05.01.2015. plkst. 17.43

Ar šo gadu meža īpašniekiem jāņem vērā, ka ar kokiem aizaugušu lauksaimniecības zemi uzskata  par mežu.

Zemes, kuras lietošanas kategorija nav «mežs», bet tā ir «cita zemes lietošanas kategorijas» zeme, ja tās platība ir 0,5 hektāru un vairāk un ja  uz tās ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz 5 m, un ja mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu, no 1. I būs Meža likuma objekts. To nosaka grozījumi Meža likuma 3. panta 1. daļas 2. punktā.

Likuma grozījumu mērķis ir nepieļaut situāciju, ka dabā faktiski izveidojušos mežaudzi var apsaimniekot, neievērojot meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Grozījumi Meža likumā pieņēma  jau 2011. gada oktobrī, un īpašniekiem bija vairāk nekā trīs gadi, lai izšķirtos, vai zemē saglabāt ieaugušo mežaudzi, vai atjaunot to zemes lietošanas veidu, kurš sākotnēji ir noteikts Nekustamā īpašuma valsts kadastrā.

Ir vairāki veidi, kā fiksēt dabā izveidojušos mežaudzi.

Meža inventarizācija. Īpašnieka pienākums ir gādāt par meža inventarizāciju, kurā iekļauta visas platības, kas atbilst Meža likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkta prasībām. Šajos gadījumos Valts meža dienests lemj par iesniegtās meža inventarizācijas pievienošanu Meža valsts reģistram.  Ja īpašnieks zina par šādu platību jeb de facto mežaudzi savā īpašumā, bet jaunu meža inventarizāciju neplāno, viņš var Valsts meža dienestam lūgt
grozīt sava īpašuma meža inventarizācijas datus. Valsts meža dienests lems par meža inventarizācijas datu groizījumiem. To Valsts meža dienests dara par maksu.

Ieaudzēšana. Meža ieaudzēšana ir pasākumu kopums meža ieaudzēšanai (ieaugšanai) zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs. Ja koku vidējais augstums nepārsniedz 10 m, lai mežaudzi atzītu par ieaudzētu, īpašnieks saskaņā ar noteikumiem par ieaudzētajām mežaudzēm iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu, kuram pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētu ieaudzēto platību vai ieaudzētās platības skici. Valsts meža dienests pārbauda iesniegto informāciju un lemj atzīt vai neatzīt platību par ieaudzētu. Ieaudzētā mežaudze ir jākopj, to uzrauga Valsts meža dienests. Ja ieaudzētā mežaudze nav vecāka par 20 gadiem un atbilst noteiktajām prasībām, to var reģistrēt par plantāciju mežu. Plantāciju meži nepakļaujas Meža likumā noteiktajai koku ciršanas un meža atjaunošanas kārtībai.

Ja mežs ieaudzēts meliorētās platībās, tad jāatceras, ka ieaudzēšana nedrīkst būt pretrunā ar
normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu.

Mežsaimnieciskās darbība. Ja īpašnieks plāno cirst kokus aizaugušās nemeža zemēs pēc 1. I, viņam  no Valsts meža dienesta ir jāsaņem apliecinājums koku ciršanai, izņemot tos gadījumus, kad saskaņā ar Meža likuma 12. panta pirmo daļu iespējams kokus cirst bez apliecinājuma  Priekšnoteikums ciršanas apliecinājuma izsniegšanai ir meža inventarizācija. Ja meža īpašnieks neievēros Meža likuma normas un kokus cirtīs bez apliecinājuma zemēs, kurās ir izveidojusies Meža likumam atbilstoša mežaudze, tad Valsts meža dienestam ir tiesības fiksēt pārkāpumu un lemt par tiesiskās atbildības piemērošanu.Atslēgvārdi
lauksaimniecība, mežsaimniecība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com